Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.
 
Makale Başlığı: Gönderilen yazılarda makalenin başlığı büyük harflerle ortalanmış 14 punto Arial, koyu; yazar adı 12 punto Times New Roman, sayfa ortasına, koyu; alt başlıklar ondalık sistemde 10 punto Arial, koyu; özet ve kaynakça 10 punto Times New Roman şeklinde düzenlenmelidir.
 
Sayfa Düzeni: Yazılar standart A4 (21x29,7 cm) boyutlarında kağıdın bir yüzüne soldan 2 cm, sağdan 2 cm, üstten 4 cm ve alttan 3,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numaraları ortanmış alt tarafta verilmelidir.
 
Yazı Karakteri: Paragraflar Microsoft Word ortamında Times New Roman yazı tipinde, 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası tek paragraf aralığı (6 nk) verilmelidir.
 
Şekil ve Tablolar: Şekil ve tablo başlıkları 10 punto olarak yazılmalı, her birine sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 vb.) verilmeli ve kaynak bildirimleri tablo ve şekillerin altında (10 punto) ve bibliyografik bilgiler (soyad, yıl) eksiksiz olarak verilmelidir. Tablo, şekil vb. içindeki metin 10 punto aralığında olmalıdır.
 
Formüller: Metinde yer alacak matematiksel ifadelere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.
 
Yazar Adları: Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmanın ilk sayfasında çalışmanın başlığı, yazar(lar)ın ad ve soyadları, bağlı olduğu kurumlar, e-posta adresleri vb bilgiler yer almalıdır.
 
Özet ve Abstract: Makalede çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde 100-200 kelime civarında bir Özet ve Abstract bulunmalıdır. Türkçe makalelerde Özet, İngilizce makalelerde ise Abstract önce gelmeli ve ilgili başlık altında yazar adlarından hemen sonra iki satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Türkçe makalelerde, Abstract’tan önce makale başlığının İngilizcesi, İngilizce makalelerde ise Özetten önce makale başlığının Türkçesi yer almalıdır. Bu başlık ise 12 punto Arial Kalın ortalanmış olmalıdır.
 
Anahtar Kelimeler/Keywords:: Özetten sonra en çok beş Anahtar Kelime ve Abstract’tan sonra en çok beş Keywords yer almalıdır.
 
Atıf Yazımı: Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve/ya sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Kaya, 1995), (Sağer, 1999:18), (Richardson et al., 2000a:24-28), (Yılmaz vd., 2004), (DPT, 2004).
 
Teşekkür: Gerekirse kaynaklardan önce Teşekkür kısmına da yer verilebilir Araştırmayı destekleyen kuruluşlar vb. açıklamalar varsa bunlar bu kısımda belirtilmelidir.
 
Kaynaklar: Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c vb. harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2009a, 2009b, 2009c vb. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Metin içerisinde kaynakçalar ve açıklamalar dip not olarak verilmemelidir.
 
Yararlanılan eserler kaynaklarda gösterilirken aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır;
 
Makale ise:
Kaya, L.G., Çetin, M., Doygun, H. 2009. A Holistic Approach in Analyzing the Landscape Potential: Porsuk Dam Lake and Its Environs, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18, No.8, 1525-1533.
 
Bildiri ise:
Yerli, M. 2001. Sivas Yöresi Geleneksel Kilim Dokumacılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri” Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, 249-256, Isparta.
 
Kitap ise:
Sağer, T. ve Albuz, A. 2008. Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri. Maya Akademi, s.88, İstanbul.
 
Kurum yayını ise:
DPT 2007. Dokuzuncu Kalkınma Planı: Adalet Hizmetleri ve Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. U.S. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT.2733 - ÖİK.684), s.42, anakara.
 
internetten alıntı* ise:
DPT 2005. Türkiye’de Değişim Stratejileri. Devlet Planlama Teşkilatı, http://www.dpt.gov.tr/strateji.php (Erişim tarihi: 20.03.2006) * Makale içinde alıntı gösterimi (DPT, 2005)