Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1.) Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere bakşa bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

2.) Dergimizde Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayınlanır.

3.) Yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce başlık ve özet verilmelidir. Özetler 9 punto ile yazılmış ve 200 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. ''ÖZET'' başlığı ortalanarak bold yazılmalıdır. Metin dili yabancı dilde olan çalışmalarda yabancı dildeki özetin altında Türkçe özet yer almalıdır. Özetin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az üç en fazla beş adet ''anahtar kelime'' (keywords)  bulunmalıdır. Özette denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.

4.) Yazılar, MS Word 97 veya üzeri sürümlerde A4 kağıdı boyutunda, ''Times New Roman'' yazı stili, 1.5 satır aralığı ve (11) punto ile yazılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 1.25 cm olmalıdır.

5.) Yazıların ana başlığı ortada olacak şekilde, büyük harflerle bold ve (11) punto ile yazılmalıdır. Yazarın adı başlığın sağ alt kenarına konulmalı; yazar birden fazla ise, adları alt alta yazılmalıdır. Yazar(lar)ın akademik ünvanı, bağlı olduğu kurumu ve e-posta adresi dipnot şeklinde ilk sayfada yer almalıdır. İlk sayfada ayrıca, dipnot olarak çalışmayı destekleyen kuruluşlar vb. de belirtilebilir.

6.) Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Yazılarda sayfa kenar boşlukları şu şekilde olmalıdır:
Üst ve alt : 5 cm
Sağ ve sol : 3 cm
Üstbilgi : 2 cm
Altbilgi : 2 cm

7.) Yazılar, şekil ve tablolar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.

8.) Yazılardaki resim, şekil ve grafikler ''Şekil'' adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler bilgisayar ortamında çizilmelidir. Tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ise altında her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca tablo ve şekillere ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmelidir.

9.) Yazılarda sayfa numarası eklenmemelidir.

10.) Yazılar, Giriş bölümü ile ikinci sayfadan başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. ''GİRİŞ'', ''SONUÇ VE DEĞERLENDİRME'' ve ''KAYNAKÇA'' başlıklarına numara verilmemeli ve paragraf ile hizalı bir şekilde tamamen büyük harflerle bold yazılmalıdırlar. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Yazıda yer alan birinci derece alt başlıklar I,II, III, ... gibi Romen rakamlarıyla sınıflandırılmalı, tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklar A,B,C, ... gibi büyük harflerle sınıflandırılmalıdır. Bu başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar 1, 2, 3, ... gibi rakamlarla sınıflandırılmalıdır. Bu tür başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar ise a, b, c, ... gibi küçük harflerle sınıflandırılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır.

11.) Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Parantez içinde sırasıyla yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası yer almalıdır. (Aaker, 1991: 101). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirimlerde ''vd'' kısaltması kullanılmalıdır. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belli değil ise, parantez içerisindeki ifadeler şu şekilde sıralanmalıdır; internet sitesinin kurumu, erişim yılı. Aşağıda bazı örnekler sunulmuştur:

........(Tek, 2004: 12). : tek yazarlı bir yayına atıf
........(Birlik, 2002a: 32; 2002b: 112). : aynı yazarın aynı yıldaki iki yayınına atıf
........(Demircan, 1999:10; 2000: 211). : aynı yazarın ayrı yayınlarına atıf
........(Aktan ve Vural, 2001: 30). : iki yazarlı yayınlara atıf
........(Kara vd., 1991: 15) veya (Kara vd. (1991: 15)'e göre  : ikiden fazla yazarlı yayınlara atıf
........(Yılmaz, 2002: 211; Bozkurt, 2005: 14). :aynı konuda birden fazla yayına atıf
........(Rekabet Kurumu, 2005) : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan yayına atıf
........(www.die.gov.tr, 2007) : internet adresine atıf
........(Anonim, 2000: 11) : anonim yayına atıf
........(Duran, 2005) : yazarı belli internet yayınlı makaleye atıf
........(Devlet Planlama Teşkilatı, 2005) : kuruma atıf
........(Odabaşı, 2008) veya Odabaşı (2008)'na göre.: kaynağın tamamına atıf

Yukarıdaki atıf gösterimleri metin dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dilde yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır. Kaynağa yapılan atıf dışında, yapılacak açıklamalar, ''Notlar'' başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

12.) Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra ayrı bir sayfada '' KAYNAKÇA'' başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça başlığı paragraf ile hizalı bir şekilde tamamen büyük harflerle bold yazılmalıdır. Yazar soyadlarının gösteriminde tamamen büyük harf kullanılmalı ve yazar isimleri açık bir şekilde belirtilmelidir. Her kaynağın ikinci ve diğer satırları 1,25 cm içerden başlamalıdır. Kaynakça biçim kurallarına dair örnekler aşağıda sıralanmıştır:

Kitaplarda:
AAKER, David A.; (1991), Managing Brand Equity, The Free Press, New York, 299p.
AKTUĞLU, Işıl Karpat; (2004), Marka Yönetimi, Birinci Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 231s.
ERDEM, Metin; Doğan ŞENYÜZ ve İsmail TATLIOĞLU; (2003), Kamu Maliyesi, Üçüncü Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 352s.
FRIEDMAN, Daniel; Dan DRİEDMAN ve Alessandra CASSAR; (2004), Economics Lab: An Introduction to Experimental Economics, Routledge, United Kingdom, 256s.
KOTLER, Philip; (2000), Marketing Management, 9. Edition, Prentice Hall International Editions, USA, 718p.
NUNNALLY, Jum C. ve Ira H. BERNSTEIN; (1994), Psychometric Theory, Third Edition, McGraw-Hill, New York. 736p.
ODABAŞI, Yavuz ve Gülfidan BARIŞ; (2007), Tüketici Davranışı, Yedinci Baskı, MediaCat Kitapları, İstanbul, 404s.
Çeviri Kitaplarda:
PERRY, Alycia ve David WISNOM III; (2004), Markanın DNA'sı, Çev: Zeynep Yılmaz, Birinci Baskı, MediaCat Kitapları, İstanbul, 167s.

Makalelerde:
CENGİZ, Ekrem; Hasan AYYILDIZ ve Fazıl KIRKBİR; (2005), ''Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler'', Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, ss.188-147.
MARION, Nancy P.; (1999), ''Some Parallels Between Currency and Banking Crises'', International Tax and Public Finance, 6(4), ss.473-490.
CRAIG, C. Samuel ve Susan P. DOUGLAS; (2000), ''Building Global Brands in The 21st Century'', Japan and The World Economy, 12(3), pp.351-359.

Derlemelerde:
DAHLMAN, Carl J. ve Richard NELSON; (1995), ''Social Absorption Capability, National Innovation Systems and Economic Development'', iç. Bon-Ho KOO and Dwight PERKINS (Ed.), Social Capability and Long Term Economic Growth, St. Martin Press, New York, ss. 82-122.
METHİBAY, Yaşar; (2003), ''Avrupa Birliğinde İhale Sistemi ve GATT İhale Kodu'', iç. Binnur ÇELİK ve Fatih SARAÇOĞLU (Ed.), Maliye Seçme Yazıları, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni Geliştirme Vakfı Yayını, ss. 125-142.

İnternetten Alınan Kaynaklarda:
ACEMOGLU, Daron ve Simon JOHNSON; (2006), Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, http://www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI; (2006), ''Kamu Borç Yönetimi Raporu'', http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basin KBYR.Mayis06.pdf, Erişim Tarihi: 06.06.2006.
REKABET KURUMU, http://www.rekabet.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.02.2005
TİGREL, Ali; ''Timetable: What will Happen and When,'' http://europa.eu.int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999.

Tezler:
YILDIZ, Salih (2007), Tüketici Tercihlerinde Marka Değerini Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi: Trabzon Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

Bildiri:
ER, Bünyamin (1997), Finansal Bağ Stratejileri, II. Geleneksel Finansal Sorunlar Kongresi, 22-25 Temmuz 2008, İstanbul.

Yukarıdaki gösterimler metin dili Türkçe olan kaynaklar içindir. Yabancı dilde yayınlanacak çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, metin dili İngilizce olan bir çalışmada 've' bağlacı yerine 'and', 'ss.', kısaltması yerine 'pp.'kullanılmalıdır.

Yukarıdaki formatta olmayan çalışmalar içerik açısından değerlendirilmeye alınmayacak ve editör tarafından yazarına iade edilecektir.