Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

A-Yayın İlkeleri

 1. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayın organı olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda en az iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.
 2. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olmak koşuluyla kabul edilir.
 3. Yayın komisyonunun uygun görmesi durumunda, Üniversitemiz dışındaki araştırmacıların yazıları da dergimizde yayınlanabilir.
 4. Makalelerin yayınlanabilmesi için Enstitümüzün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:
  1. Araştırma yöntemi,
  2. İlgi çekiciliği, orijinalliği ve güncelliği,
  3. Konu bütünlüğü,
  4. Fikir ve düşünce üretimine sahip oluşu,
  5. Bilimsel özgünlüğü,
  6. İlgili bilim dalının terminolojisine hakimiyeti,
  7. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaların görülmesi,
  8. Yararlanılan kaynakların uygunluk ve yeterliliği,
  9. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
  10. Alanına sağladığı katkı
  11. Dil hakimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık,
 5. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, yaygın olarak kullanılan diğer dillerde yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
 6. Dergiye verilen yazıların, dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir. Yayın Alt Komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.
 7. Yazılar disketiyle birlikte 3 nüsha olarak editöre teslim edilir. Çevirilerin, hakeme gönderilmek üzere çevirileriyle birlikte orijinal metinleri de gönderilir.
 8. Metinde belli bir plan dahilinde giriş (konu, problem, amaç, yöntem), araştırma metni, bulgular, yorumlar, sonuçlar ve öneriler belirli bir plan dahilinde verilir.
 9. Hakemlerin düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir kararı verdiği yazılar, hakem önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenir, makaleler bir adet çıktısı ve disketi ile birlikte Enstitüye teslim edilir.
 10. Her sayının hakem kurulu o sayının hakemlerinden oluşur.
 11. Hakemlerden olumsuz rapor alan yazılar yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez.
 12. Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş sayılırlar.
 13. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.
 14. Dergide yayınlanacak yazılar, telif, tercüme ve kitap tanıtımları, yazarlarının unvanlarına göre adları esas alınarak alfabetik olarak dizilir.
 15. Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 16. Yazarlara bir adet dergi ücretsiz verilir, ayrıca telif ücreti ödenmez.

B-Yazım Kuralları.

 1. Makalenin başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle ortalı olarak, alt başlıklar ise küçük harflerle sola yaslı olarak yazılmalıdır. Yazarın yahut yazarların ad ve soyadları, akademik unvan, görev yerleri, haberleşme adresleri başlığın hemen altına yazılır.
 2. Bütün yazılarda 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet mutlaka bulunmalı, özetin altına anahtar kelimeler özetin dilinde verilir. Yazı bir başka dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri verilir.
 3. Açıklayıcı ve kaynak gösterici bilgiler sayfa altında dipnot olarak verilecektir.  Sayfa altında verilen kaynak ve açıklayıcı bilgiler numaralandırılarak bir satır aralığında 10 punto ile verilir. Dipnotta kaynak bildirimi yazarın adı-soyadı-eser adı-yayın yeri-yılı esasına göre yapılır.
 4. Kelimelerin imlasında Türk Dil Kurumu’nun en son çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
 5. Makalede kullanılan bütün kaynaklar, makalenin sonunda “Kaynakça” bölümünde, yazarın soyadına göre alfabetik biçimde bibliyografya kurallarına uygun olarak verilir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı, adı, eserin adı, (varsa çevirenin adı soyadı) basım yeri ve yılı” olarak düzenlenmelidir.
 6. Eserde çizelge adları üste, her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Resim, şekil, grafikler “Şekil” adı altına gösterilmeli, şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil yazıları alta küçük harflerle bilgisayarda yazılmalıdır.
 7. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar A4 kağıdının bir yüzüne 12 punto, 1,5 aralıkta ve kenarlarda 3’er cm. boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazılar IBM uyumlu Bilgisayar ve Word programında en son versiyonunda Times New Roman yazı karekteri ile yazılmalıdır.
 8. Yukarıda verilen ölçütler doğrultusunda yazılmış olan makaleler 6000 sözcük sınırını aşmamalıdır.