Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dörtöğe Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları Hakemli Dergi

Dergi hakkında bilgi.

Dört Öge: Nobel Yayınevi’nin yayın organıdır.  Dergide felsefe ve bilim tarihi ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde özgün bilimsel yazılara yer verilmektedir. Dört Öge dergisi yılda iki kez, Nisan ve Ekim aylarında yayımlanır. Hakemli bir dergidir.

Gönderilen yazılar editör denetimi ardından (Editör, yazıyı gözden geçirip, dergi kurallarına uygun duruma getirilmesi için yazarlarına geri gönderebilir) yayın kurulu ve değerlendirme kurulu tarafından gözden geçirilir. Yayın kurulunun değerlendirmesini tamamladığı "aday hakemli yazı", körlenerek aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilmek  üzere iki hakeme gönderilir. İki hakemden birinin, "aday hakemli yazının" yayınlanmasına ilişkin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. İki hakemden yayınlamasına ilişkin olumlu görüş alan "aday hakemli yazı", "Hakemli Yazılar" bölümünde yayınlanma hakkı kazanır. İki hakemden yayınlamasına ilişkin olumlu görüş alamayan "aday hakemli yazı", yayınlanma hakkı kazanamaz.

Hakemler değerlendirdikleri "aday hakemli yazı"nın eksiklerinin ya da hatalarının giderilmesi için yayın kurulu aracılığı ile yazar(lar)dan düzeltme isteyebilirler.

Hakemlerden gelen "Değerlendirme Formu" ve "Değerlendirme Raporu (eğer varsa)" körlenerek yazar(lar)a yayın kurulu aracılığıyla iletilir.

Hakem Değerlendirme Ölçütleri

·       {C}Makale alanına katkı sağlayacak nitelikte ve özgün müdür? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Konu derinlemesine ve kapsamlı olarak incelenmiş midir? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Sorunun ortaya konuluşu araştırmanın varsayımları ve amacı bakımından uygun mudur? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Metnin yapılandırılması ve anlatımı, bütünlük içinde, tutarlı ve yeterli midir? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Kullanılan yöntem ve teknikler amaca uygun ve yeterli midir? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Tablo ve şekiller uygun ve anlaşılabilir midir? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Sonuç bölümünde bulgular yeterince irdelenmiş midir? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Dilbilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır bir dilde yazılmış mıdır? (Yabancı dilde ise yeterli midir?) (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Konuyla ilgili kavramlar yerinde ve doğru kullanılmış mıdır? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}İlgili yerli ve yabancı literatürden yeterli ölçüde yararlanılmış mıdır? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Kaynakça ve kaynak gösterimleri doğru ve güncel midir? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Makale başlığı içerik ile uyumlu mudur? Makalenin Türkçe ve Y.dilde özet (abstract) bilgileri doğru ve yeterli midir? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Makale için kullanılan Türkçe ve Y.dilde anahtar kelimeler (keywords) uygun, birbirine paralel ve yeterli midir? (evet, kısmen, hayır)

·       {C}Makaleyi genel olarak nasıl nitelersiniz?  (çok iyi, iyi, orta, kötü, çok kötü)

·       {C}Değerlendirme sonucu? (Olduğu gibi yayımlanabilir, Belirtilen eksik ve hatalar giderildikten sonra yayımlanabilir,  Yayımlanamaz)

Yazarlar İçin Kılavuz

·         {C}Aşağıdaki rehberin APA tekniğine uygun kaynak gösterme örnekleriyle zenginleştirilmiş versiyonunu indirmek için tıklayınız (PDF dosyası, ~150KB).

Başvuru için Denetim Listesi

Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu denetlemelidirler. Bu kılavuza uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış olmalıdır.
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, WordPerfect veya ODF dosya biçiminde olmalıdır.
  3. Yazının bütününe (kaynak gösterme, tablolar, şekiller, vd.) APA tekniği uygulanmalıdır
  4. Metin 1,5 satırlı, 12 punto, altı çizili yerine eğik (italik) olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiş olmalıdır. Baskı için, imajların kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve baskı uygulamaları, "Dergi hakkında" bölümündeki "Yazarlar İçin Kılavuz" bölümündeki tanımlamalara uygun olmalıdır.

 

Telif Hakkı Konusunda

Yazarlar, ilk yayın hakkı "Dört Öge" dergisinde olmak üzere, açık erişimli arşivlere gönderme ve ticari olmayan kullanım haklarını ellerinde tutarak, " Dört Öge " dergisine telif hakkını devrederler.

 

Gizlilik Beyanı

Dergimizde adlar, adresler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar ya da başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

Yazarlar İçin Kılavuz

Dergi, Ocak (1. sayı), Temmuz (2. sayı), aylarında yayımlanan Dört Öge’de, amaçları ve konuları doğrultusunda kuram ve uygulamaya dayalı özgün çalışmalar, derleme yazılar, çevi­riler, inceleme ve tartışma yazıları, okuyucu mektupları, tanıtım ve değerlendir­me yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir.

DÖRT ÖGE;

·           {C}Hakemli Yazılar,

·           {C}Konuk Yazar Yazıları,

·           {C}Görüşler,

·           {C}Okuyucu Mektupları,

·           {C}Çeviri Yazılar,

·           {C}Tanıtım – Değerlendirme,

·           {C}Haberler,

·           {C}Mesleki Toplantılar olmak üzere 7 bölümden oluşur.

Genel ilkeler

· {C}"Hakemli Yazılar" bölümünde yer alması istenen yazılarla ilgili olarak aşa­ğıdaki kurallar/ilkeler uygulanır;

· {C}Yayın Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilen yazılar uygun görülürse değerlendirilmek üzere, konu uzmanlarından oluşan "Yazı Değerlendirme Kurulu" üyelerine (hakemler) gönderilir. Her bir yazı iki hakem tarafından de­ğerlendirilir. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş açıklarsa makale üçüncü bir hakeme gönderilir.

· {C}Editör, yayın ilkelerinde belirtilen ölçütlere uygun olmayan yazıları, Yayın Kurulu’nun da görüşlerini alarak, hakemlere göndermeden önce gözden ge­çirilmek üzere yazar(lar)ına geri gönderebilir.

· {C}Çalışmaların yayımlanıp yayımlanmamasına, "Yazı Değerlendirme Kurulu" üyelerinin hazırlayacakları değerlendirme raporuna dayanılarak, Yayın Ku­rulu tarafından karar verilir. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında "çift taraflı körleme (double blind) yöntemi" uygulandığından yazar(lar) çalışmanın hangi üyeler tarafından değerlendirildiğini, üyeler de değerlendirdikleri ça­lışmanın kim(ler)e ait olduğunu bilmezler.

· {C}Yazılara ilişkin olarak iki hakemden alınan görüş, öneri ve/veya istekler, Editör  tarafından düzenlenerek yazar(lar)a iletilir.

· {C}Hakemli bölümde yayımlanmak üzere gönderilen bir makalenin değerlendi­rilmesi, gözden geçirilmesi, kabulü, dizilmesi, denetimi, basılması ve dağıtı­mı yaklaşık dört ay sürmektedir. Bu nedenle, Dergi’nin Ocak sayısında yer alması istenen yazıların en geç 15 Ekim’de, Temmuz sayısında yer alması istenen yazıların 15 Nisan’da, son biçimiyle -elektronik ve basılı olarak- DÖRT ÖGE dergisi editörlerine ya da sekterlerine gönderilmesi gerekmektedir.

· {C}Hakemli bölüme gönderilen çalışmalar, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne 1,5 aralıklı olarak, 12 punto ve Times New Roman ile yazılır. Yazıların uzun­luğu 30 sayfayı aşmamalıdır.

· {C}Yazılar, Windows uyumlu kelime işlemci programıyla (Microsoft Office Word) yazılır, metnin sağ ve sol boşluk ölçüleri en az 3 cm olur ve bir kop­ya bilgisayar çıktısı ile birlikte elektronik ortamda da gönderilir.

· {C}Hakemli yazılar iki bölümde düzenlenir; Birinci bölümde, Türkçe ve İngiliz­ce başlık, yazar adı ve yazarın adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgi­lerinden oluşan iletişim bilgileri yer alır. İkinci bölümde, Türkçe ve İngiliz­ce başlık, "Öz" ve "Abstract" başlıkları altında 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce öz, "Anahtar Sözcükler" ve "Keywords" başlıkları altında 3-10 sözcük arası Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler ve metin yer alır. Kaynakça’dan sonra yazının en az 300, en fazla 500 sözcükten oluşan İngi­lizce özetine (summary) yer verilmelidir.

· {C}Yazıda kullanılacak tablo, şekil, grafik ve resimler metin içerisinde veya ayrı sayfalar olarak gön­derilir; ayrı sayfalarda gönderildiği takdirde metin içindeki yeri belirtilir ve çoğaltmaya uygun olacak biçimde si­yah-beyaz olarak hazırlanır. Tablo başlıkları tablonun üst kısmında, varsa alındığı kaynak ise, alt kısımda yer alır. Şekil ve resimlerin başlıkları ve var­sa alındıkları kaynak altlarında verilir.

· {C}Metin içerisinde yapılan göndermelerde bulunurken aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, yazar(lar)ın soyadı, yayın tarihi ve sayfa bilgileri verilir. Göndermelerde ve yazıların sonunda yararlanılan kaynakların / eserlerin bib­liyografik kimliklerinin alfabetik olarak verileceği "Kaynakça"nın düzenlen­mesinde Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Associ­ation/ APA) kuralları esas alınır.

Örnek 1:

Çakın (2005)’ın "Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde  başlıca yönelişler" adlı makalesinde belirttiği üzere,…"

Örnek 2:

Ülkemizde bilgi profesyonellerinin yetiştirilmesine yönelik anlamlı ilk girişimin John Dewey’nin 1924 yılında hazırladığı raporda yer alan önerilerle başladı­ğı kabul edilirse, bu konudaki çabalarımızın Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu söyleyebiliriz (Çakın, 2005, s. 21).

·      {C}Dergi’ye, hakemli yazıların dışında, "Konuk Yazar" "Görüşler", "Okuyucu Mektupları", "Çeviri Yazılar", "Tanıtım-Değerlendirme" ya da "Haberler" bölümlerinde yayımlanmak üzere yazı gönderilebilir. Bu bölüme gönderilen yazıla­rın yayımlanması konusunda Yayın Kurulu karar verir.

·      {C}"Konuk Yazar" ve "Görüşler" bölümlerine gönderilen yazılar 12 punto ile 10 sayfayı, "Okuyucu Mektupları" ve "Çeviri Yazılar" ise 5 sayfayı geçmemelidir.

·      {C}"Konuk Yazar" ve "Görüşler" "Okuyucu Mektupları" "Çeviri Yazılar" bölümlerine gönderilen yazılar 200 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract içermelidir.

·      {C}Yayın Kurulu, "Konuk Yazar", "Görüşler" ile "Okuyucu Mektupları" bölümlerine gönderilen yazılarla ilgili olarak yazar(ların)dan düzeltme isteyebilir.

·      {C}"Konuk Yazar" "Görüşler", "Okuyucu Mektupları", "Çeviri Yazılar", bölümlerinde "Anahtar Sözcükler" ve "Keywords" başlıkları altında 3-10 kelime arası Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler ve metin yer alır.

·      {C}"Çeviri Yazılar" da da hakemsiz yazılara ilişkin genel ilkelere uyulur ve yayımlanması konusunda aşağıdaki ögeler dikkate alınır:

·      {C}En fazla dört yıl önce yayımlanmış yabancı dildeki yazıların çevirisi yayımlanabilir. Bunun yanı sıra, güncelliğini yitirmemiş çalışmalar için süre kısıtlamasının dışına çıkılabilir.

·      {C}Çeviri yazı ile birlikte, orijinal yazının yazar(lar)ından ve/veya yayıncısın­dan alınan izin belgesi ve yazının alındığı kaynağın bibliyografik kimliği gönderilmelidir.

·      {C}"Tanıtım-Değerlendirme" bölümünde dergi amaçlarına uygun yayınlar ile kitap, bilim ve teknik, kültür, istatistik, yasalar vb. konularda basılı ortamdaki bilgi kaynakları, elektronik ortamdaki veri tabanları, web siteleri, otomasyon programları vb. ile amaca ilişkin tanıtım ve değerlendirme yazıları yer alır. Kitap, veri tabanı vb. tanıtımlarında bibliyografik kimlik verilmeli­dir. Bibliyografik kimlikte, varsa, sırasıyla şu ögeler yer alır: Yazar adı (soyadı, ad) editör, başlık bilgisi, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa sayı­­sı, ücreti, ISBN ya da ISSN, elde edileceği yer. Tanıtım yazısının uzunluğu üç A4 sayfasını geçmemelidir. Bu bölüme gönderilen yazılar 100 sözcüğü geçmeyen İngilizce Abstract içermelidir.

·      {C}"Haberler" bölümünde ise, Dergi’nin yayın ilkeleri çerçevesinde, ilgi­li alanlardaki gelişme ve yenilikleri yansıtan haber ve duyurulara yer verilir.

·      {C}Hakemli yazıların dışındaki bu bölümler için gönderilen yazıların değerlendirmesi hakemli yazılara oranla daha kısa olmakla birlikte, uygun bulunması durumunda, en kısa sürede yayımlanabilmesi; Dergi’nin Ocak sayısında yer alması istenen yazıların en geç 15 Ekim, Temmuz sayısında yer alması istenen yazıların 15 Nisan’da son biçimiyle elektronik ve basılı olarak Editör, Basımevi ve sekreterya adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

·      {C}Dört Öge’ye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Sempozyum, kongre vb. toplantılarda sunulan bildiriler, bildiri kitaplarında ya da başka dergilerde daha önce yayımlanmamış olmak koşuluyla gönderilebilir.

·      {C}Editör, yazının ulaşmasından sonraki herhangi bir aşamada gerekli görmesi durumunda, yayımlanacak yazı üzerinde Yayın Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kuru­lu üyelerinin görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmasını ya da yazının bütünüyle değerlendirilmesini yazar(lar)dan isteyebilir. Yazılar üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması, yazının yeniden biçimlendirilmesi ve düzenlenmesi yazar(lar)ın sorumluğundadır.

·      {C}Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmadan, Dergi’nin yayın ilkeleri ve genel yazım ilkeleri doğrultusunda değişiklik yapabilir.

·      {C}Dergiye gönderilen yazılar, yayımlanmış olsun ya da olmasın hiçbir şekilde yazarlarına iade edilmez.

·      {C}Dört Öge’de yayımlanan yazıların telif hakkı Nobel Yayınevi’ne aittir.

·      {C}Dergi’nin hakemli bölümünde yazısı yayımlanan yazarlara Dört Öge’nin ilgili sayısından iki; diğer bölümlerde yazısı yayımlanan yazarlara ilgi­li sayıdan bir adet; Yayın Kurulu üyelerine ise Dergi’nin her sayısından bir adet gönderilir.

·      {C}Hakem değerlendirme yazıları beş yıl süre ile saklanır.

·      {C}Makaleler Yayın Kurulu ve hakemlerin incelemesinden geçtikten sonra sonuç olumlu ise gerekli düzeltme/ ekleme ve değişiklikler yapılarak "yayımlanabilir" kararı alınır. Yayımlanabilir kararından sonra makale adı, yazar(lar) adlarında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz, ya­zar(lar) makaleyi geri çekemez ve başka bir dergide yayımlayamazlar.

·      {C}Dört Öge’de yayımlanmak amacıyla yurt dışından gönderilecek olan yazılarda da aynı kurallara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Derginin herhangi bir bölümüne yurt dışından gönderilecek olan Türkçe dışındaki yazıların İngilizce olması gerekmekte olup, ya­zar(lar) tarafından hazırlanamaması durumunda Türkçe "Öz" ve "Anahtar Sözcükler" Yayın Kurulu tarafından yazıya eklenebilir.

Makale şablonu

·       {C}Türkçe makale adı (14 punto, kalın ve düz)

·       {C}İngilizce makale adı (13 punto, kalın ve yatık)