Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Diyalektolog: Ağız Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmaz.

a- Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı  ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir: 
Kağıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 3,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Tipi Stili: Normal
Yazı Boyutu (Normal Metin): 11 punto
Yazı Boyutu (Dipnot Metni): 9 Punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Tek (1)

b- Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.

c- Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

ç- Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.

d- İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

e- Diyalektolog - Ağız Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan yazılarda; gönderme yapma, alıntılama ve kaynakça hazırlama gibi aşamalarda, CMS (Chicago of Manual Style) Yöntemi kullanılmaktadır. Kaynaklar kesinlikle dipnot şeklinde ve aşağıda gösterildiği gibi yapılmalı, metin içinde parantezle verilmemelidir. Kaynaklar, ayrıca metin sonunda kaynakça kısmı oluşturularak da gösterilmelidir. Dipnotta ve kaynakçada asıl metinden iki punto küçük (9 punto) karakter tercih edilmelidir.

Kaynak Gösterme

Kaynak gösterilirken şu hususlara uyulmalıdır:

1. Dipnotlar verilirken, gönderme veya alıntı yapılan bölümün sonuna bir numara verilir ve aynı sayfanın alt kısmında bu numaranın karşısında gerekli bilgiler gösterilir. Kaynak ilk kez geçtiğinde, kaynakçada olduğu gibi künyesi ayrıntılı olarak verilir.

2. Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için, araya başka kaynaklar girmişse, yazarın adı ve soyadından sonra "age, agm, agt" gibi kısaltmalar kullanılır. Sayfa bilgilerinden başka bilgilere yer verilmez.

Örnek: Gürer Gülsevin, age, s.134.

Bir kaynak dipnotta ardışık olarak (arka arkaya) yer alıyorsa; yani araya başka bir kaynak girmemişse yazar adı ve soyadına da gerek yoktur. "Age, agm, agt" ve gerekiyorsa sayfa bilgilerini vermek yeterlidir.

Örnek: Age, s.47.

3. Dipnotlarda "Ad Soyad" sıralaması, kaynaklar bölümünde ise "SOYAD Ad" sıralaması tercih edilir. Kaynakçada SOYAD, büyük temel harflerle yazıldığı için onu addan ayırmaya yönelik olarak araya virgül konmasına gerek yoktur.

Örnek-dipnot: Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları,Ankara 2003, s.45

Örnek-kaynakçada: KORKMAZ Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 2003.

4. Bir kitaptan alıntı yapıldığında, sayfa bilgisi dipnotta mutlaka belirtilir. Ancak bu kitapla ilgili künye bilgileri kaynakça bölümünde verilirken sayfa bilgisine tekrar yer verilmez.

Örnek-dipnot: Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları,Ankara 2003, s.45

Örnek-kaynakçada: KORKMAZ Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 2003.

5. Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa bilgisi verilir. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki (ya da kitaptaki) sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir. Aynı şekilde makaleye bütün olarak bir gönderme yapılmışsa yine sayfa aralığının belirtilmesi gerekmektedir.

Örnek 1: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, "Arşiv Meselemiz ve Bazı Teklifler", Kültürümüzden Esintiler, Anıl Matbaası, Ankara 1997, s.570.

Örnek 2: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, "Arşiv Meselemiz ve Bazı Teklifler", Kültürümüzden Esintiler, Anıl Matbaası, Ankara 1997, s.570-575.

6. Kimi zaman dipnotlar yerine son notlar kullanıldığı da olur. Bu durumda yukarıdaki hususlara aynen uyulur. Aradaki fark, bilgilerin sayfa altlarında değil, bölüm ya da kitabın sonunda verilmesinden ibarettir.

7. Metin içi göndermeler ve alıntılarda ya da dipnotlarda, gerekli durumlarda künyeler kısal-tılarak ve özetlenerek verilebilir. Ancak metnin sonundaki kaynakçalarda kısaltma ve özetleme ya-pılmaz.

Örnek: Age, agm, KR: Kütahyalı Rahimî ve Divanı, A. Abdulkerimoğlu: Abdulkerim Abdulkadiroğlu vs.

8. Birden çok cildi bulunan eserlerin ciltleri ayrı ayrı belirtilmelidir. Zira ciltlerin basım bilgileri farklı olabilir. Fark yoksa künyelerinin ayrı ayrı belirtilmelerine gerek görülmeyebilir.

9. Kaynakça ve yazı hazırlanırken Türk Dil Kurumunun 2005 yılında yayınladığı İmlâ Kıla-vuzundaki kısaltmalar esas alınmalıdır. Kılavuzda bulunmayan bir kısaltmaya yer verilecekse Türk-çenin mantığıyla hareket edilmeli ve hep aynı kısaltma biçimi tercih edilmelidir. Örneğin "Son Güncelleme Tarihi, Upgrade Date, Erişim Tarihi, Yapımcı, Yönetmen, Yapımcı Firma, Dağıtımcı Firma" gibi son zamanlarda ortaya çıkan terimler; "SGT, UD, ET, Ya., Yön., Yap., Dağ." şeklinde kısal-tılabilir. "Ve, u, ü, vu, vü, ile, ya da, veya; a, the, of, in, on, at" gibi ögeler başlıklarda da bulunsalar, küçük karakterli harflerle yazılırlar. Örnek: Hüsn ü Aşk, Leylâ vü Mecnûn, Ağustos Böceği ile Karınca.

10. Kaynaklar bölümünde aynı yazara ait ikinci bir eser, ardışık olarak yer alacaksa, ikinci geçişinde yazar adı yerine çizgi çekilmesi yeterlidir.

11. Dipnotlarda ya da kaynaklar bölümünde yazarların unvanlarının belirtilmelerine gerek yoktur.

12. Sözlüklerde ve ansiklopedilerde, özel durumlarla karşılaşılmadıkça, sayfa numaralarının belirtilmesine gerek yoktur.

13. Bir eserde orijinal metinlere (eski harfli metinler, el yazısı metinler, ek olarak verilen re-simler, fotoğraflar vs.) yer verilmiş ve bunlar ayrıca belirtilmişlerse, künye bilgileri verilirken, bu bö-lüm ayrıca vurgulanır.

14. Kaynakta yayın yılı belirtilmemişse, ilgili bölüme 'bilinmeyen tarih' anlamında (b.t.) yazı-lır. Kaynak İngilizce ise 'no date' anlamında (n.d.) kullanılabilir. Bunun gibi kaynakta belirtilmemiş başka bilgiler varsa, bunlar sıralama değiştirilmeksizin, boş geçilebilir ya da bu amaçla ilgili alana "bilgi yok" (b.y.), "belli değil" (b.d.) türünden bir ibare konabilir.

15. Aynı yıl birden çok baskısı yapılan kaynaklar için, baskı sayısı ya da basım ayı hakkında da bilgi verilmelidir.

16. Alıntılarda özellikle atlanan bölümler varsa bunlar sıra noktalar ile (…) gösterilmelidir.

17. Sayfa anlamında kullanılan "s" harfi, rakamın başında alıntının hangi sayfadan yapıldığını; rakamın sonunda ise ilgili kitabın kaç sayfadan oluştuğunu gösterir. Söz gelimi "s.116", alıntının 166.sayfadan yapildiğını gösterirken; "166 s.", kitabın 116 sayfadan oluştuğunu gösterir. Bu anlamda ss (sayfa sayısı) ibaresi de kullanılabilir.

18. Bir kaynakla ilgil künye bilgileri tek satıra sığmıyorsa, diğer satırların bir miktar (söz gelimi metnin paragraf girintisi kadar) içeriden başlatılması gerekir.

19. Web adresleri verilirken, sayfa adı gibi, sayfanın adres kökünün de koyu karakterlerle vurgulanmasında, ilgili alt sayfaların bağlı oldukları ana sayfanın belirlenmesi açısından yarar vardır.

Örnek: yayim.meb.gov.tr/yayimlar/162/esitgin.htm>

Örnekler

(Buradaki örnekler Kaynakça bölümü içindir. Örnekler dipnotta kullanılırken “SOYAD Ad” sıralaması “Ad SOYAD” şeklinde değiştirilerek verilmeli ve alıntının yapıldığı sayfa numarası eklenmelidir.)

Tek Yazarlı Kitap

SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Teri Yayın Yılı.

LEVEND Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, AKDTYK TTK Yay., Ankara 1988.
MERMER Ahmet, Kütahyalı Rahimî ve Dîvânı, Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2004.
ABDULKADİROĞLU Abdulkerim, İsmail Beliğ Nuhbetü'l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Yay., Ankara 1985, 718s. + CXXIII orijinal basım.
DASH Mike, Tulipomania, Phoenix, London 2003.

Metni Yayına Hazırlanan Divanlar

Divanın Adı, Haz: (Hazırlayan), Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

Bâkî Dîvânı  , Haz: Sebahattin Küçük, AKDTYK TDK Yay., Ankara 1994.

İki-üç yazarlı kitap

SOYAD Ad, SOYAD Ad ve SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

ÖZCAN Nusret ve AYKUT Kemal, Mustafa Kutlu Kitabı, Nehir Yayınları, İstanbul 2001.

Üçten çok yazarlı kitap

SOYAD Ad, SOYAD Ad, SOYAD Ad ve SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

PEKOLCAY Neclâ, ERAYDIN Selçuk, TAHRALI Mustafa, UZUN Mustafa ve SUBAŞI M. Husrev, İslâmî Türk Edebiyatına Giriş, Dergâh Yayınları, İstanbul 1981.

Yazma

Yazar/Şair, Eserin Adı, Bulunduğu Kütüphane Bölüm No.

Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar No:1348, 1635, 1996, 5733; İstanbul (b.t).

Yazar belirtilmemiş

Eserin Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

Türkçe Sözlük I-II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1988.

İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000.

Çeviri kitap

SOYAD Ad, Kitabın Adı, Çev:/Haz:, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

WELLEK Rene ve WARREN Austin, Edebiyat Biliminin Temelleri, Haz: Ahmet Edip Uysal, KTB Yay., Ankara 1983.
BARZUN Jaques ve GRAFF Henry F., Modern Araştırmacı, Çev: Fatoş Dilber, Tübitak Yay., Ankara 1996.

Editörlü kitapta bölüm

SOYAD Ad, "Bölüm Adı", Editörün Adı Soyadı (Ed.). Kitabın Adı, içinde, Yayıncı, Basım yeri Basım Yılı, s.(sayfa aralığı).

KÜÇÜK Sabahattin, "Divan Şiirinde 'Güneş' Üzerine Bir Deneme", Zeynep Kerman (Haz./Ed.), Mehmet Kaplan İçin, içinde, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1988, s. 149-176.

Editörsüz ya da editörü belli olmayan kitapta bölüm

SOYAD Ad, "Bölümün Adı", Kitabın Adı, içinde, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı, s.(sayfa aralığı).

PARLATIR İsmail, "Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar", Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, içinde, Yargı Yayınevi, Ankara 2001, s.433-449.

Tez

SOYAD Ad, Tezin Adı, Enstitü Adı, Tezin Türü, Yer Yıl.

ERDEMİR Avni, Muslihu'd-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1999.

Makale

SOYAD Ad, "Makalenin Adı", Derginin Adı, C/S (Yıl), s. (sayfa aralığı).

ÖZBALCI Mustafa, "Şiire ve Şaire Dair Bazı Notlar", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S:5 (1990), s.217-227.

Çokyazarlı makale

SOYAD Ad ve SOYAD Ad, "Makalenin Adı", Derginin Adı, S (Yıl), s.(sayfa aralığı).

KURNAZ Cemal ve TATÇI Mustafa, "Ahmed Yesevî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi", Bilig, S:4 (1997), s.253-263.

Ansiklopedi maddesi

SOYAD Ad, "Maddenin Adı", Ansiklopedinin Adı, C:, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı.

AKÜN Ömer Faruk "Divan Edebiyatı", TDV İslâm Ansiklopedisi, C.IX, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1994.
BİLGİN Azmi, "Esrar Dede", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C:1, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999.

Kongre, bildiri, konferans... Basılı metin varsa

SOYAD Ad, "Bildirinin Adı", Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı, s.(sayfa aralığı).

CUNBUR Müjgân, "Klâsik Edebiyatımızda Nevruz", Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası Bilgi Şöleni Sempozyumu Bildirileri, 20-22 Mart 1995, AKDTYK, Ankara 1995, s.37-51.

Basılı metin yoksa

SOYAD Ad, "Bildirinin Adı", Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, Yer.

DENİZ Sabahat, "Divan Şiirinde Güzelin Saç Şekli", Türk Kültüründe Ayrıntılar: Saç Düzen-lemesi Uluslararası Konferansı, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 8-9 Aralık 1997, İstanbul.

Gazete yazısı (fıkra, deneme, eleştiri)

SOYAD Ad, "Yazının Başlığı", Gazetenin Adı, Tarih.

AKYOL Taha, "Sosyal Bilim Ödülleri", Milliyet, 28 Şubat 2005.
YAVUZ Hilmi, "Felsefe Terimleri Üzerine 1", Zaman, 30 Mart 2005.

Diğer Kaynaklar

Kişisel WEB sayfası

SOYAD Ad, Sayfa Adı ya da Başlığı, , (SGT:/ET:).

MERMER Ahmet, Prof.Dr. Ahmet Mermer, gazi.edu.tr/web/mermer/>, (SGT: 26.05. 2004).
SEVGİ Ahmet, Prof.Dr. Ahmet Sevgi, selcuk.edu.tr/sevgi.htm>, (SGT: 11.01. 2005).

HORATA Osman (ET: 14.04.2005). Prof.Dr. Osman Horata, hacettepe. edu.tr/osman. shtml>.

Kurumsal WEB sayfası

Sayfa Adı ya da Başlığı, Kurum Adı, , (SGT:/ET:).

Tez Yazım Klavuzu, istanbul.edu.tr/enstitüler/sosyalbilimler/tezhazirlamayonergesi. htm> İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (ET: 01.04.2005).
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Çukurova Üniversitesi, cu.edu.tr>, (ET: 13.04.2005).
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, ankara.edu.tr/tdsayfasi.html>, (ET: 14.04.2005).
Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, mkutup.gov.tr>, (ET: 04.04.2005).
Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Tez Merkezi, Yüksek Öğretim Kurumu, yok. gov.tr/tez/tez tarama.htm>, (ET: 04.04.2005).

WEB 'de Der  gi

Dergi Adı (Ed:), SGT ya da ET:, (Varsa) Yayınlayan Kurum, .

E-Sözce (Ed.Nüket GÜZ) (ET: 24.05.2005), İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları Bolumü, iku.edu.tr>.
Son Baskı (Ed. B.d.) (ET: 01.05.2005), sonbaski.com>.

WEB 'de Kitap (Basılmış)

SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayınlayan, Yayın Yeri Yayın Yılı, , (SGT:/ET:).

DAY Robert A., Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır, Çev: Gülay Aşkay Altay, Tübitak Yayınları, Ankara 1996, tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/index.html>, (ET:05. 04.2005).

Basılı makale

SOYAD Ad, "Makalenin Adı", Derginin Adı, C:/S:, Yayın Yeri Yayın Yılı, , (SGT:/ET:).

AKALIN Şükrü Haluk, "İnternetteki Türkoloji Dünyası", Türk Dili, S:556, Ankara 1998; tdk.org.tr/hal1.html>, (ET:01.04.2005).
EŞİTGİN Dinçer. "Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal", Millî Eğitim Dergisi, S:162, Ankara 2004; meb.gov.tr/yayimlar /162/esitgin.htm>, (ET:05.04.2005).
MENGİ Mine, "Divan şiiri ve Bikr-i Mana", Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, s.22-29; cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20%EDEBIYATI /2.asp>, (ET: 13.04. 2005).

Veri tabam (CD Rom, Disk...)

SOYAD Ad ve SOYAD Ad, Eserin Adı, (Türü), Hazırlatan, Hazırlandığı Yer Yıl.

YEPREM Saim ve TAŞKIN Birgül, Kütüphane, (CD), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul (b.t.).
KAYA Dursun, ÜNVER Niyazi, KUTLU E.Selma, SOYAK Hasan, Türkiye Yazmalar Toplu Kataloğu, (CD I, II), Milli Kütüphane Başkanlığı, Ankara 2004.

Televizyon ya da radyo programı

SOYAD Ad (Ya.), Programın Adı (Tv/Radyo Programı), Yayın Kurumu, Yayın Yeri (Yayın Tarihi).

AKBAL Meryem (Ya.), Yeşil Oba (Tv Programı), Samanyolu Televizyonu, İstanbul (08.04. 2005).

Belgesel, dizi, film (yerli)

SOYAD Ad (Ya.) / SOYAD Ad (Yön.), Filmin/Belgeselin Adı, Yapımcı Firma (Yap.) / Dağıtımcı Firma (Dağ.), Yapım Yeri Yapım Yılı.

Belgesel

DÖKER Hamdi (Ya.), ÖRNEK Tolga (Yön.), Gelibolu, Ekip Film/Özen Film (Dağ.). Türkiye 2005.
DİRİKLİK Salih (Yön.), Ölümünün Ellinci Yılında Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ,Türkiye 1986.

Dizi

OKUR Vehbi (Ya.), DİRİKLİK Salih (Yön.), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye 1985.
ÇAKMAKLI Yücel (Yön.), Küçük Ağa, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye 1984. Film
BEKTAŞ İlksen(Ya.),UÇAKAN Mesut(Yön.), Reis Bey, Moroğlu Film (Yap.), Türkiye 1988.

Film, video, belgesel (çeviri)

SOYAD Ad (Ya ) / SOYAD Ad (Yön.), Filmin Türkçe Adı (Filmin Orijinal Adı), Yapımcı Firma (Yap.) /Dağıtımcı Firma (Dağ.), Yapım yeri Yapım yılı.

HURRAN Nick (Yön.), Kara Kaplı Defter (Little Black Book), Columbia Tristar (Yap.), ABD 2004.
NOURIDSANY Claude (Yön.), Yaradılış: Büyük Sır (Genesis), Umut Sanat (Dağ.), Fransa-İtalya 2004.

E-posta

SOYAD Ad (Gönderen). Başlık veya Konu, (Gönderim Tarihi), (Erişim Tarihi).

MERMER Ahmet (Gönderen). Divan Şiirinde Bitkiler, (14.07.2002), , (15.07.2002).