Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Dergi hakkında bilgi.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), 2009 yılı Nisan ayından itibaren, “Ulusal Hakemli Dergi” olarak, Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.
Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, DÜSBED bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Yabancı Diller, İlahiyat, Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.
Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.
Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir. Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili üç hakem belirlenir. Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 30 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.
· Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.
· Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalı.
· Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı DÜSBED’e aittir.
· İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.
· Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Word 6.0 ve üzeri bir programda Times Yazı Tipi, 11 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Özet ve Abstract 9 punto 1 satır aralığı). Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.
· Yazının pay ayarları: üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm, paragraf aralığı: önce 6nk; sonra 6nk; satır aralığı: tek olmalıdır.
· Çalışmalar, derginin www.e-dusbed.com adresinden elektronik olarak gönderilmelidir.
· Çalışmanın başına, 150 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet ve Anahtar kelimeler konulmalıdır.
· Yazılarda yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalı. Yazarla ilgili bilgi editör tarafından eklenecektir.
· Çalışmalardaki sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

TÜRKÇE BAŞLIK

Özet
Anahtar Kelimeler

İNGİLİZCE BAŞLIK
Abstract
Key Words

Giriş
Bölümler
Sonuç
Kaynakça
· Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)
· Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
· Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
· Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.
· Çalışmaların Nisan sayısı için en geç 1 Mart, Kasım sayısı için en geç 1 Ekim’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

KAYNAKÇA YAZIMI
A-KİTAPLAR
a) Tek yazarlı kitap :
Kaynakçada:
Eyigün, Sabri. (2003), Edebiyatta Politik Roman, 3. Baskı, Aktif Kitabevi, İstanbul.
Metin içindeki göndermede:
(Eyigün, 2003 : 22-27).
b) İki yazarlı kitap :
Kaynakçada:
Şentürk, Ahmet Atilla, Kartal, Ahmet. (2004), Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul.
Metin içindeki göndermede:
(Şentürk ve Kartal, 2004 : 96)
c) İkiden çok yazarlı kitap :
Kaynakçada:
İsen Mustafa, Macit Muhsin, Horata Osman, Kılıç Filiz, Aksoyak İsmail Hakkı (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara.
Metin içindeki göndermede:
(İsen vd. 2002 : 82).
d) Editörlü Kitapta Bölüm :
Kaynakçada:
Özçelik, Sadettin. (2006), “Türkçe ve Bilim Sorunu”, Türkçenin Çağdaş Sorunları, (Editörler) Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Gazi Kitabevi Yayını, Ankara, s. 237-246.
Metin içindeki göndermede:
(Özçelik, 2006 : 240)
e)Eski El Yazması Eser:
Kaynakçada:
Lebîb-i Âmidî, Dîvân-ı Lebîb, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum, No: 382.
Metin içindeki göndermede:
(Dîvân-ı Lebîb, 382, v,15b-16a)
e)Eski Basma Eser:
Kaynakçada:
Dîvân-ı Leylâ Hanım. (1260), Kahire, Bulak Matbaası.
Metin içindeki göndermede:
Dîvân-ı Leylâ, 1260, 18.

B-MAKALELER
a) Tek yazarlı makale:
Kaynakçada:
Kadıoğlu, İdris. (Bahar 2008), “Niyâzî-i Mısrî’nin Tevhîdindeki Tasavvufî Kelime Örüntüsünün Yorumu ve Şiirin Tahlili”, Esosder, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S.24, s. 152-170)
Metin içindeki göndermede:
(Kadıoğlu, 2008 : 158)
b) İki yazarlı makale:
Kaynakçada:
Albayrak, M. ve Erkal, M. (2003), “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:158, Ankara
Metin içindeki göndermede:
(Albayrak ve Erkal, 2003 : 77-80)
c) İkiden çok yazarlı makale :
Kaynakçada:
Gönen Mübeccel, Çelebi Öncü Elif, Isıtan Sonnur. (2004), “İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı : 164, Ankara, s. 7-35.
Metin içindeki göndermede:
(Mübeccel vd., 2004 : 30).


C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ:
Kaynakçada:
Akün, Ömer Faruk. (1994), “Divan Edebiyatı”. DİA, C.9, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları”, İstanbul.
Metin içindeki göndermede:
(Akün, 1994 : 160)

D-YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR
Kaynakçada:
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. (2000), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.
Metin içindeki göndermede:
(DPT, 2000 : 74)

E-ÇEVİRİ ESERLER
Kaynakçada:
Andrews Walter G. (2000), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, (Çev.) Tansel Güney, İletişim Yayınları, Ankara.
Metin içindeki göndermede:
(ANDREWS, 2000 : 135)

F-TEZLER
Kaynakçada:
Bulut, Erol. (1998), Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Metin içindeki göndermede:
(Bulut, 1998 : 13).

G-BİLDİRİLER
Kaynakçada: Kadıoğlu, İdris (2007) “Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Siirt Tillo Hayatı ve Sosyal Mesaj İçerikli Bazı Şiirleri”Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt, 19-21 Eylül 2006. (Uluslararası Siirt Sempozyumu Bildirileri, Birleşik Matbaa, İzmir, s.213-225)
Metin içindeki göndermede: (Kadıoğlu, 2007 : 220).

H-İNTERNET KAYNAKLARI
Kaynakçada:
Hazine Müsteşarlığı. (2000), “Aylık İstatistikler”, http://www. hazine.gov.tr/yayın.htm (Erişim Tarihi: 12.04.2004).
Metin içindeki göndermede:
(Hazine Müsteşarlığı, 2000)
Kaynakçada:
e-kitap, www.kulturturizm.gov.tr, Ahmedî Divanı, Haz. Yaşar Akdoğan
Metin içindeki göndermede:
(e-kitap, 15)