Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Dergide yayımlanması istenen yazılar, sosyal bilimler alanında, bilime katkısı olan, özgün çalıŞmalar olmalı ve aŞağıda belirtilen nitelikleri taŞımalıdır.

1- Türkçe ve yabancı dildeki baŞlıklar; yazının kapsamıyla uyumlu; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır.

2- Türkçe ve yabancı dildeki özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı ve yazının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayımlanabilecek biçimde hazırlanmıŞ olmalıdır.

3- Türkçe ve yabancı dildeki özetlere beŞer tane anahtar kelime eklenmelidir.

4- Yazı, dil ve ifade yönünden, dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlemeli, amaç ve kapsam dıŞına taŞan gereksiz bilgilere yer verilmemeli ve makale yazım kurallarına uygun olmalıdır.

5- Makalenin hazırlanmasında bilinen bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalıŞmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Makalede kullanılan Şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı, yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmeli, yazıda değinilmemiŞ gereksiz belgelere ve kaynaklara yer verilmemelidir.

6- Makalede kullanılan Şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgelerin kolayca anlaŞılacak biçimde yalın ve yeterli bir açıklaması bulunmalıdır.

7- Yazıda kullanılan kaynaklar yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmeli, değinilen her belge kaynaklar kısmında yer almalı, ancak yazıda değinilmeyen belgelere kaynaklar kısmında yer verilmemelidir.

8- Sonuçlar, araŞtırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmeli, metinde sözü edilmeyen veri ya da bulgulara yer verilmemelidir.

Makale aŞağıdaki biçimde düzenlenmiŞ olmalıdır:

1- Kâğıt boyutu, 16,5x24,5 ebadına ayarlanır.

2- Yazılar kâğıdın bir yüzüne 12,5x19,5 cm. boyutunda basılır. (Kenar boŞlukları üstten 2,5 alttan 2,5, iç kenar 2,5 dıŞ kenar 1,5 cm. olacaktır.) ilk sayfada üsten 2 satır boŞluk bırakılır.

3- Yazılar PC bilgisayarda Microsoft Word programında 11 punto Times New Roman karakteri ile 1,2 nk. satır aralıklı olarak yazılır.

4- Özetler 10 punto, yazı içindeki tablolar, fotoğraflar ve Şekil adları ile dipnotlar 9 punto ile yazılır.

5- Makalenin baŞlığı ilk sayfanın baŞına kalın 14 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. Türkçe baŞlığın altına yabancı dilde baŞlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki baŞlıklar öncesinde 12 punto sonrasında 6 nk boŞluk bırakılır.

6- BaŞlıktan sonra 12 punto aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak yan yana sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıŞtığı kurum ve e.mail adresi dipnot olarak belirtilir.

7- ÇalıŞma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleŞmiŞ ise kurumun adı ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilir.

8- Yazar adından sonra 12 nk boŞluk bırakılarak Türkçe ve yabancı dilde 150 kelimeyi geçmeyen özet yazılır ve yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerde belirtilir.