Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Dergisi (Sosyal Bilimler Dergisi)

Dergi hakkında bilgi.

1. Yayınlanmak üzere gönderilen metinlerin uluslararası ilişkiler, siyaset, politik iktisat, ve sosyoloji öncelikli olmak üzere genel olarak sosyal bilimler alanında (Türkçe veya İngilizce) yapılmış bilimsel ve özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

2. Yaptığınız çalışmanın, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Metin, editörler tarafından yapılan ilk değerlendirmenin ardından, hakem incelemesine sunulmaktadır. Hakem raporlarına göre -gerekiyorsa düzeltmeler yapıldıktan sonra- yazı kurulu çalışmaların yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermektedir. Bu karar, yazara/yazarlara bilahare bildirilmektedir.

3. Düzeltme gerektiren çalışmaların en geç bir ay içinde düzeltilerek gönderilmeleri gerekmektedir. Geciken çalışmalar derginin bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere bekletilir.

4. Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen tüm çalışmalar iade edilmez, yazarına/yazarlarına sadece bilgi verilir. Çalışmalar için yazarına/yazarlarına telif hakkı ödenmez.

5. Genişletilmek ve nerede sunulduğu belirtilmek koşulu ile bilimsel kongre ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar ve çeviriler yayınlanabilir.

6. Yazar/yazarlar çalışması ile birlikte, unvanını, görev yaptığı kurumu, haberleşme adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini bildirmelidir.

7. Çalışmalar Microsoft Word 6.0 veya daha üst versiyonlarıyla yapılmalıdır. Çalışma metni, A5 formatında, 1,25 satır aralığı ve Times New Roman 11 punto fontu (dipnotlarda Times New Roman 9 punto, Türkçe ve İngilizce özetlerde Times New Roman 10 punto ve kaynakçada Times New Roman 10 punto) kullanılarak yazılmalıdır. Sayfa biçimlendirmesi şu şekilde olmalıdır:

Üstten 1,5

Alttan 0,5

Soldan 1,5

Sağdan 1,5

8. Çalışmanın özeti, İngilizce ve Türkçe olarak, ayrı ayrı yazılmalıdır. Diğer taraftan, derginin elektronik versiyonu için, anahtar kelimeler belirtilmelidir

9. Atıflar, dipnot yerine, metin içinde parantez açılarak yapılmalıdır:

(Wallerstein, 2000: 195).

Polanyi (2000: 142) ................. ileri sürmektedir.

Makaleye atıf yapılmış ise, sayfa numarası belirtilmesine gerek yoktur:

(İnsel, 1991)

Aynı bağlamda birden fazla kaynağa atıf yapılmış ise:

(Sönmez, 1998: 518; Kazgan, 1997: 122).

Atıf yapılan çalışma iki yazarlı ise:

(Weis ve Hobson, 1999: 185)

Atıf yapılan çalışma ikiden fazla yazar tarafından gerçekleştirilmiş ise:

(Amin vd., 1994: 272).

10. Atıf yapılan bütün çalışmalar, metnin sonunda Kaynakça başlığı altında alfabetik sıraya göre dizilmelidir.

kitap için:

Amin, S. vd. (1994), Düşük Yoğunluklu Demokrasi: Yeni Dünya Düzeni ve Politik Güçler (Çeviri: Ahmet Fethi), İstanbul: Alan Yayıncılık.

Kazgan, Gülten (1997), Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul: Altın Kitaplar.

Sönmez, Sinan (1998), Dünya Ekonomisinde Dönüşüm: Sömürgecilikten Küreselleşmeye, Ankara: İmge.

Wallerstein, Immanuel (2000), Bildiğimiz Dünyanın Sonu (Çeviri: Tuncay Birkan), İstanbul: Metis.

Weis L. ve J. M. Hobson (1999), Devletler ve Ekonomik Kalkınma: Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz (Çeviri: Kıvanç Dündar), Ankara: Dost.

derleme/edite edilmiş bir kitaptaki makale ya da bölüm için:

Archer, M. (1990), Human Agency and Social Structure: A Critique of Giddens [(eds.) D. Held and J. B. Thompson (1990), Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critiques, Cambridge: Cambridge University Press] içinde: 73-84.

dergideki bir makale için:

İnsel, Ahmet (1991), Siyasal Süreç Olarak İktisâdi Kalkınma, Birikim (21), Ocak 1991: 12-23.

Yayınlanmamış tezler için:

Yumuşak, İbrahim (2000), Beşeri Sermaye Teorisi ve Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı.

11. Dipnot halindeki ek bilgiler, metin içinde numara sırasıyla verilmelidir.

12. Yazı 20-25 sayfayı geçmemelidir.