Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Bu dergi akademik düşüncelerle çıkarılan bir dergidir.
2. Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar.
3. Yayınlanması için gönderilmiş yazıların akademik yazım kurallarına uygun olarakyazılmış olması gerekir. Referanslar sayfa altına otomatik dipnotla yapılmalıdır. Yazılar Word Programında ve 12 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır.
4. Makalelerin başında 150 kelimelik özet yazılmalıdır.
5. Özetin altında kavram dizininde kullanılmak üzere belirlenmiş ve koyu renk ile yazılmış anahtar kelimeler gösterilmelidir.
6. Makaleler e-posta yolu ile bilim dalı editörüne gönderilmelidir.
7. Gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
8. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini, göndermelidirler.
9. Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, kabul edilecektir. Yazı teslim edildikten sonra baskı düzeltmeleri için ayrıca yazara gönderilmeyecektir.
10. Metin içerisinde başka kaynaklardan yararlanılması halinde, yararlanılan kaynak ayrıntılı dipnot ile belirtilmelidir.
11. Konusu suç teşkil eden yazılar yayınlanmaz.
12. Dergide yayınlanan yazılar kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir.


Yayınlar İçin Genel Redaksiyon İlkeleri

- Makalenin başında İngilizce ve Türkçe özet, İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler olmalıdır.
- Vurgu: Devam eden metin içerisinde, italik olarak gösterilmelidir. Vurgu, özel terimler, kişi isimleri, kurumlar, yabancı bir dildeki terimler, hukuk davaları, Latince kavramlar ve kısaltmalarda kullanılır. Lütfen çifte vurgudan kaçının: hem italik hem de tırnak işareti kullanmayınız, kelimelerin altını çizmeyiniz.
- Dipnot Numaraları: Dipnot numaraları ile noktalama işaretlerinin çakıştığı yerlerde, dipnot numarası, noktalama işaretinden sonra gelir ve üstsimge olarak yazılır. Örnek: .... yazdı,1 .... İstisnası: Parantez içinde yazılanlar. Örnek: (ceza2).
- Kısaltmalar: Kısaltmalar, her bir kullanımda bir öncekiyle uyumlu şekilde ve nadiren kullanılmalıdır. Her bir rapor, metin içerisinde veya dipnotlarda, asıl ülke uygulamasındaki kısaltmaları açıklayan bir liste içermelidir.
- Yazım: Metin içerisindeki yazımlar, birbiriyle tutarlı olmalıdır (İngiliz İngilizcesi veya Amerikan İngilizcesi). Lütfen yazım kontrolü kullanınız.
- Otomatik numaralandırma: Lütfen bu özelliği kullanmayınız, zira otomatik numaralandırmalar, daha sonraki biçimlendirmelerde ortadan kalkabilmektedir.
- Dipnotlar: Dipnotlara her zaman büyük harf ile başlayınız. Çoklu referansları, noktalı virgül işareti ile ayırınız. Bütün dipnotları nokta ile bitiriniz. Yazarların isimleri italik olarak yazılmalıdır.
- Kaynakların Dipnot İçerisinde Aktarılması: Kısaltılmış bir aktarım şekli kullanılmalıdır (Aşağıdaki örneklere bakınız). Bütün referanslar, ayrıca genel bir bibliyografya içerisinde gösterilmelidir (Aşağıya bakınız). Daha önce kullanılan bir referansa, dipnot numarası vererek atıfta bulunmayınız.
* Monografiler
- Yazarın soyadı (italik), kısa başlık, sayfa referansı. Örnek: Smith, Ceza, s. 20.
- Eğer referans, birden fazla sayfaya yapılıyorsa, bunu “ss.” şeklinde belirtiniz ve her zaman atıfta bulunulan aralığın ilk ve son sayfa numaralarını belirtiniz. Örnek: Smith, ss. 20-28.
* Süreli Yayınlardaki Makaleler: Yazarın soyadı (italik), süreli yayının sayısı, süreli yayının adı (süreli yayının kendi üzerinde kısaltıldığı şekilde kısaltma kullanılabilir), sayfa referansı, parantez içerisinde yılı. Yalnızca özel olarak atıfta bulunulmuş olan sayfa numaralarını, şu formatlardan birinde belirtiniz. Örnek: Marshall, 54 Minn L. Rev. 359 (2005). Veya: (2005) 54 Minn. L. Rev. 359. Yabancı süreli yayınların, kendilerine özgü referans kuralları bulunabilir. Mümkün olduğu kadar bunları takip etmeye çalışınız.
* Kolektif Çalışmalar: İki yazar: Eliot/Miller, in: Park/Hall (bası), kısa başlık ve yıl, sayfa referansı. Birden fazla yazar: Reisman ve diğerleri, in: Gordon/Brown (bası), kısa başlık ve yıl, sayfa referansı.
* Davalar, Belgeler ve Yasama İşlemleri: Davanın, belgenin veya yasama işleminin ait olduğu ülkedeki referans usulünü kullanınız.
- Tablolar ve Şekiller: Mümkünse, Word, Excel veya Powerpoint programlarından birinde yapılmalıdır.
- Bibliyografya: Yazar adına göre alfabetik sıralama. Eğer aynı yazara ait birden fazla esere atıfta bulunulmuş ise, eserlerin yıllarına göre kronolojik olarak sıralama yapılmalıdır (en yeni olanı en başa gelecek şekilde). Lütfen, referanslarda bulunan başlıkların İngilizce çevirilerini de (monografiler, makaleler), [dikdörtgen parantezler içinde] yazınız.
* Monografiler: Yazarın soyadı, adı, ikisi de italik şekilde, kitabın orijinal başlığı. Kaçıncı bası olduğu, yayım yılı ve yeri. Örnek: Blackbone, Susan, Ceza Hukuku, 2. Bası, Londra 2005.
* Süreli Yayınlardaki Makaleler: Yazarın soyadı, adı, her ikisi de italik şekilde, makalenin başlığı. Süreli yayının sayısı, süreli yayının tam adı, sayfa referansı (makalenin ilk ve son sayfa numaraları), parantez içinde yıl. Şu iki biçimden birini kullanınız. Örnekler: Marshall, Roger, Sınırdışı Edilmeye İlişkin İlkeler. 54 Minnesota Law Review 359-412 (2005). Veya: (2005) 54 Minnesota Law Review 359-412. Yabancı süreli yayınların, kendilerine ait referans ve kısaltma kuralları bulunabilir. Mümkün olduğunca bunlara riayet etmeye gayret ediniz.
* Kolektif Çalışmalar: Yazarın soyadı, adı, her ikisi de italik şekilde, katkının başlığı. In: Yazarın adı ve soyadı, kitabın tam başlığı. Kaçıncı bası olduğu, yayım yeri ve yılı, sayfa referansı. Örnek: Miller, Tom, Suçlar. In: Susan Blackbone, Örgütlü Suç. 3. Bası. Oxford 2004, ss. 225-310.