Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

(1) İktisadi ve İdari Bilimler ve ilişkili alanlarda hazırlanmış ve yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır.

(2) Editörler yazıların işletme ve iktisat dallarında uygulamayla desteklenmiş çalışmalar olmasını arzu etmektedirler.

(3) Yazılar, sadece makalenin adı, yazarın adı ve akademik unvanı, görevi ve bağlı olduğu kuruluşu, adresi, telefonu ve e-postasını belirten bir dış kapak sayfası eklenerek gönderilmelidir. Bu sayfa çıkarıldıktan sonra, metin incelenmek üzere Bilim Kurulu'ndan konuyla ilgili üç (3) hakeme gönderilecektir. Bu nedenle metnin ilk sayfasında yazar adına yer verilmeden sadece makale adı yazılmalıdır.

(4) Bu dergide Türkçe, İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden biriyle yayım yapılabilir. Yazıların  başında, 100 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce vb.) “başlık/title”, “özet/abstract”  ve “anahtar kelimeler / keywords”  bulunmalıdır.

(5) Yazıda yer alan konu başlıkları Giriş'ten itibaren I, II, III, ... gibi Romen rakamlarıyla, alt başlıklar ise A, B, C, ... gibi büyük harflerle sıralanmalıdır.

(6) Kaynaklara yapılan göndermeler, dipnotlar yerine metnin içinde parentez arasında yapılmalıdır. Parentez içindeki ifadeler şu sırayla yer almalıdır: yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yazılmış birden fazla çalışmasına gönderme yapılıyorsa, yıllar harflerle farklılaştırılmalıdır. Kaynağa gönderme yapma konusunda karşılaşılacak farklı durumlarda aşağıdaki örneklerden yararlanılabilir.

                ...göstermektedir (Engle, 1987: 438).

                ...Granger (1992a: 35 37; 1992b:85-90) çalışmalarında belirttiği gibi ...

                ... (Fama ve Miller, 1972: 545-570) iki yazarlı kaynak için.

                ... (Judge vd., 1988: 15-19) ikiden fazla yazarlı kaynak için.

                ... (Gönenli, 1990: 490-510; Türko, 1994: 310-314)

Açıklama gerektiren durumlarda yapılacak açıklamalar, "Notlar" başlığı altında, yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.

(7) Şekil ve Tablolar metin içinde verilmelidir. Şekil adı, şeklin altında, tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, ... gibi verilmelidir.

(8) Denklemler satırın en sağında parantez içinde verilecek rakamlarla sıralanmalı ve denklemlere yapılacak göndermeler …xxx. İfade edilerek yapılmalıdır.

(9) Yararlanılan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra ayrı bir sayfada "Kaynakça" başlığı altında verilmelidir. Kaynakçada aşağıdaki biçim kurallarına uyulmalıdır.

Kitaplarda:

Keyder, N. (1990), Para, Teori Politika: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Genişletilmiş İkinci Baskı, Bizim Büro Basımevi, Ankara.

Dergilerde:

Bahmani Oskooee, M. ve Malixi, M. (1987) "Effects of Exchange Rate Flexibility on the Demand for International Reserves", Economics Letters, 23(2), ss.89 93.

Derlemelerde:

Bernanke, B.S. (1986), "Alternative Explonations of The Money Income Correlation", K. Brumner ve A. Meltzer (der.), Real Business Cycles, Real Exchange Rates and Actual Policies, North Holland, Amsterdan, ss. 49 100.

(10) Yazılar elektronik ortamda, tercihen word 6.0 veya daha üst bir versiyonunda yazılıp, CD kopyalanmalı, CD ile birlikte üç (3) nüsha laser çıktısı bir dilekçe ile gönderilmelidir.

(11) Yazım kuralları olarak sayfa yapısı, üstten 5, alttan 5.5, sol 4.25, sağ 4.25 cm ve 1 satır aralıklı Times  New Roman 11 punto olmalı, dipnotlar ise  metin içerisinde  yer almalı  ve 9  punto  olarak yazılmalıdır. Makalenin tümü yaklaşık 20 sayfayı geçmemelidir.

(12) Yazarlardan posta ve kırtasiye giderlerini karşılamak üzere makalenin ilk gönderilişinde 50 (Elli) TL VakıfBank: Atatürk Üniversitesi  Şubesi  00158007272483831nolu hesaba yatırılarak dekontunun makale ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

(13) Makalenizi www.atauni.edu.tr adresinden yararlanarak Fakültemizin Web sayfasından takip edebilirsiniz.

 

SPELLING ORDER

 

(1) Articles that are sent to be published must be original studies that have never been, in any way, published or sent to be published.

(2) Editors wish the articles sent, to be the studies that are supported by application (practice) in all fields of Management and Economics.

(3) Articles must be sent by adding a cover page which includes only the name of the article, author’s name his/her academic title, position, adress, phone number, e-mail. Having subtracted this page, the article will be send to  three arbitrators in the Arbitration Committee, who are concerned with the subject under consideration for review. For this reason, in the first page of the article, without stating the author's name, only the name of the article must be written.

(4) In this periodical, articles written in Turkish, English, or German are published. In the articles at the beginning of the document an abstract  in Turkish and the foreign language (English etc.) Which does not exceed 100 words. Title and keywords of the article must also begiven in both languages

(5) The subject headlines in the article, beginning from introduction, must be ordered by Roman numerals (I,II,III) sub headlines though, must be ordered by capital letters (A,B,C).

(6) References made to the sources, must be showed, instead of in footnotes, in parenthesis. Statements within parenthesis must take place in this order: Last name of author(s), year and page number of the source. If the reference is made to more than one studies of the author written in the same year, years must be differentiated by letters. For the different situations faced about the references made to the sources, it is possible to make use of the examples as stated below.

... (Engle, 1987: 438).

... Granger as he stated (1992a: 35 37; 1992b: 85-90) in this studies....

... (Fama and Miller, 1972: 545-570) For the sources with two authors.

... (Judge etc., 1988: 15-19) For the sources with more than two authors.

... (Gönenli, 1990: 490-510; Türko, 1994: 310-314)

      If any explanation is needed this should be made under the heading of "Notes", in the end of the article, and in a different page.

(7) Figures and Tables must be given each in a different page and by following an order. Numbers of figures and tables must be given as 1,2,3,...

(8) Equations must be indicated as ordered with the numbers in parenthesis given on the right of the line.

(9) Benefited sources must be given after notes, if there are any, and in different pages under the heading of "Bibliography". In bibliography it is necessary to follow formal rules stated below.

      In books:

      Keyder, N. (1990). Para, Teori Politika: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, İkinci Baskı, Bizim Büro Yayını, Ankara,

       In periodicles:

      Bahmani Oskooee, M. and Malixi, M. (1987) "Effects of Exchange Rate Flexibility on the Demand for International Reserves", Economics Letters, 23 (2), p. 89-93.

      In collections (anthologies):

      Bernanke, B.S. (1986), "Alternative Explanations of The Money Income Correlation", K. Brunner and A. Meltzer (col.), Real Business Cycles, Real Exchange Rates and Actual Policies, North Holland, Amsterdam, p. 49-100.

(10) It is required that the author has to write his/her article in Word 6.1 or in a higher version, and send it in a CD 3 copies in paper.

(11) As spelling rules, page format has to be arranged so as to leave 5 cm from above, 5.5 cm from below, 4.25 cm from right, 4.25 cm from left, Article has to be written in Times New Roman with 11 point. Footnotes have to be within the article in 9 point. Articles must not exceed   15 pages.

(12) From articles 50-TL will be taken for postal expenses. This paying will be paid to VakıfBank: Atatürk University Branch, Account number is 00158007272483831. The payment slip should be attached to the article.

(13) You can check your article by using our faculty web page which is www.atauni.edu.tr.