Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Alternatif Politika

Dergi hakkında bilgi.

Alternatif Politika Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar, özgün ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce olabilir. Yayınlanan çalışmaların yayın hakları Alternatif Politika Dergisi’ne aittir.

Yayınlanan çalışmaların sorumluluğu yazarlarına aittir. Çalışmalardaki görüşler, dergiye mal edilemez.

Alternatif Politika Dergisi’ne gönderilen çalışmaların aynı anda, değerlendirilmesi için başka bir yayın organına gönderilmemesi gerekmektedir.

Dergimize makale başvurusunda bulunurken lütfen telif hakkı devir formunu buraya tıklayarak indiriniz. Formu doldurup imzaladıktan sonra taratarak editor@alternatifpolitika.com ve alternatifpolitika@gmail.com adreslerine e-posta ile yollayınız.

Makaleler, dipnotlar ve kaynakça dahil 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

Kitap incelemeleri 1500-2000 kelime arasında olmalıdır.

Araştırma yazıları ise, incelemeler ve dipnotlar dahil 5000 kelimeyi geçmemelidir.

Dergiye gönderilen çalışma, öncelikle editör ve yayın kurulunca incelenir.

Çalışmanın belirtilen yayın koşullarını taşıyıp taşımadığına bakılır.

Çalışmanın, genel olarak dergide “yayınlanmaya değer” olup olmadığına bakılır.

Çalışmanın, uzmanlık ve ilgi alanlarına göre, hangi hakemlere gönderileceğine karar verilir.

Çalışma, o alandaki en az iki hakeme gönderilir. Çalışmanın değerlendirme süresi en fazla 2 aydır.

Çalışmaya ilişkin iki hakemden de olumlu görüş bildirilmesi durumunda yayınlanmak üzere sıraya alınır.

İki hakemin birbirinden farklı görüş bildirmesi durumunda, çalışma üçüncü hakeme gönderilir; üçüncü hakemin vereceği cevaba göre yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilerek sıraya alınır.

Hakemlerden dönen çalışmaların, değerlendirme raporları doğrultusunda hangi sayıda, aynen mi yoksa düzeltildikten sonra mı yayınlanacağına karar verilir.

Hakemlerin “şartlı” olumlu görüş bildirmeleri durumunda, yazara başvurulur ve yazarın gerekli düzeltmeleri tamamlayarak göndermesi istenir. Düzeltme verilen çalışmalar, yazarı veya yazarları tarafından düzeltilmedikçe kesinlikle yayınlanmaz.

Makaleler A4 ebatlı kağıda Word for Windows kelime işlem programıyla yazılmalı, çalışma alternatifpolitika@gmail.com ve editor@alternatifpolitika.com adreslerine e-postayla gönderilmelidir. Gönderilen yazılar başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanması için başka bir yayına iletilmemiş olmalıdır.

Yazının ilk sayfasında şu bilgiler olmalıdır: yazının başlığı, yazar(lar)ı, yazarların bağlı bulundukları kuruluşlar, adresi, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresi belirtilmelidir. Bunun haricindeki hiçbirsayfada yazarın(ların) kimliğini belirtecek öğler bulunmamalıdır.

ÖZET (Times New Roman, 12 pt, Kalın)

Özet Microsoft Times New Roman yazı karakteri ile normal 12 pt ile yazılmalı ve 250 kelimeden az olmamakla beraber 300 kelimeyi geçmemelidir. Özetin bitiminde bir satır boşluk bırakılmalı (Microsoft Times New Roman, normal, 12 pt) ve anahtar kelimeler aşağıda belirtildiği gibi yazılmalıdır. Anahtar kelimeler 6 taneyi geçmeyecek şekilde belirtilmelidir.

(Örnek:)Anahtar Kelimeler: Öteki, Sosyal Politika, Yoksulluk, Küreselleşme, Siyaset, Toplum

ABSTRACT (Times New Roman, 12 pt, Kalın)

Anahtar Kelimeler yazıldıktan sonra 1 satır boşluk bırakılmalı ve ABSTRACT (Times New Roman, 12 pt ve kalın olarak) başlığı konulmalıdır. Başlıktan sonra da 1 satır boşluk bırakılmalı ve Times New Roman, yazı karakteri normal 12 pt ile özetin İngilizcesi yazılmalı ve 250 kelimeden az olmamkla beraber 300 kelimeyi geçmemelidir. Özetin bitiminden sonra 1 satır boşluk bırakılmalı ve “Key Words” başlığıyla anahtar kelimelerin İngilizcesi yazılmalıdır.

(Örnek:)Key Words: Other, Social Policy, Poverty, Globalization, Politics, Society

GİRİŞ (Times New Roman, 12 pt, Kalın)

İngilizce anahtar kelimelerin yazımından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Boşluktan sonra ana metne ait başlıklar unutulmamalı 1. seviyedeki başlıklar Times New Roman, 12 pt, Kalın, tüm harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır (Ait olduğu başlığın pt büyüklüğünde). 2. seviyedeki başlıklar Times New Roman, 12 pt, Kalın, Kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. 3. seviyedeki başlıklar Times New Roman, 12 pt, normal, yalnızca başlığın ilk harfleri büyük ve İtalik olacak şekilde yazılmalıdır.

Boyut

Sayfa yapısının A4 olarak ayarlanıldığından emin olunmalıdır. Marj ayarları:üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ 2,5cm, alt 2,5 cm, satır aralığı 1.5 olmalı ve derginin e-mail adreslerine ( alternatifpolitika@gmail.com ve editor@alternatifpolitika.com) gönderilmelidir.

Ana Başlık

Ana başlık tüm harfler büyük, Times New Roman, 12 pt, Kalın olarak yazılmalıdır. Eğer başlık TÜRKÇE ise altına başlığın İngilizcesi tüm harfler büyük, Times New Roman, 11 pt, Kalın olarak yazılmalıdır. Ana başlıklardan sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Ana Metin

Ana metin yazımında Times New Roman 12 pt, normal olarak yazılmalı ve satır başlarına 1,25 girinti verilerek metin her iki tarafa da yaslatılmalıdır. Dergiye gönderilecek ana metin içinde çalışma yazarının veya yazarlarına ilişkin herhangi bir bilginin olmaması gerekmektedir. Çalışma yazar veya yazarlarının derginin e-mail adresine gönderdikleri kopyada adı ve soyadını, akademik ünvanını, çalıştığı kurumu, telefon numarasını, elektronik posta adresini belirtmeleri gerekmektedir.

Kaynak Gösterme (Türkçe Çalışmalar İçin)

Makale içinde kaynak gösterimi tek yazar için (Soyad, Yıl: sayfa no), iki yazar için (Soyad1 ve Soyad2, Yıl: sayfa no), ikiden fazla yazar için (Soyad1 ve diğerleri, Yıl: sayfa no) şeklinde gösterilmelidir. İnternet kaynakları için (Kurum, internet adresinin tamamı, erişim tarihi: gg/aa/yyyy) şeklinde gösterilmelidir.

Kaynakça aynı ana metin gibi Microsoft Sans Serif normal 10 pt ile yazılmalıdır. Kaynaklar arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve birinci yazarın soyadına göre sıralandırılmış olmalıdır. Kaynakça ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Dergiler için

Tek Yazar için:

DOĞANAY, Ü. (2007), “AKP’nin Demokrasi Söylemi ve Muhafazakarlık: Muhafazakar Demokrasiye Eleştirel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62 (1), ss. 65-88.

İki Yazar için:

AKSOY, A., ve ROBINS, K.(1997), “Peripheral Vision: Cultural Industries and Cultural Identities On Turkey”, Environment and Planning A, 29(2), ss. 1937-1952.

Kitaplar için

Edite edilmiş kitaplar için:

ÜLKÜ, G. (2004), “Söylem Çözümlemesinde Yöntem Sorunu ve van Dijk Yöntemi”, Çiler Dursun (ed.), Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi, Ankara: Elips Yayınları, ss. 371-391.

İkiden fazla yazar için

MOUFFE, C. ve LACLAU, E. (2008), Hegemonya ve Sosyalist Strateji: Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, (Çev. Ahmet Kardam), İstanbul: İletişim Yayınları.

İnternet Kaynakları için:

TUBITAK (2006), http://www.tubitak.gov.tr/ hakkimizda/2004/ek7/EK_7.pdf, (05.05.2006 parantez içinde erişim tarihi yazılmalıdır )

SON NOTLAR

Metin içindeki açıklamalar son notlar bölümünde Microsoft Word programının otomatik dipnot verme özelliği kullanılarak verilmelidir.