Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"=""> Gönderilen yazılar, Microsoft Word 6.0 ve üstü programlarda, Times News Roman yazı karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmış olmalıdır.  Paragraf girintileri 1 cm., kenar boşlukları 3’er cm. olmalıdır.
Dergide yayımlanacak yazılar, aşağıda verilen yazım kurallarına ve örneklere göre yazılmalıdır. Verilen örneklerin dışındaki durumlar için Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan “Publication Manual of American Psychological Association (5th Edition) 2001” adlı kitapta belirtilen ilkeler (APA stili) dikkate alınmalıdır (Örnekler için http://www.nmu.edu/library/APASTYLE.HTM web adresine başvurulabilir.).
Yazıların, her biri ayrı bir sayfada başlamak üzere, aşağıdaki bölümlerden oluşması gerekir:

1.    Başlık Sayfası
Başlık sayfasında Türkçe ve İngilizce başlık, yazar ad(lar)ı, unvan(lar)ı, kurum ad(lar)ı, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
Başlık, en fazla 12 kelimeden oluşmalı, 12 puntoyla, tamamı büyük ve koyu harflerle, satıra ortalanarak yazılmalıdır. Başlığın yazının içeriğini en iyi şekilde yansıtması gerekir. Başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır.
Yazarların ad ve soyadları başlık satırının altında, ortalı biçimde, koyu (bold) karakterde olmalı. Adın ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük; soyadın tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Yazarların çalıştığı kurum, adlarının altına yazılmalıdır.
Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler, 10 punto ve italik harflerle, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Özet 150-200 kelime uzunluğunda olmalıdır. Özette çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonucu kısaca verilmelidir. Özetten sonra 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır. 

2.     Türkçe Ana Metin
Uygulamalı (ampirik) çalışmalarda metin; sırasıyla giriş, yöntem, bulgular, tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme (literatür taraması) türündeki çalışmalarda ise makalenin içeriğine göre daha farklı başlıklar tercih edilebilir.
•    Giriş bölümünde, yapılan çalışma ile ilgili olarak güncel literatürdeki temel kavramlar, kuramsal gelişim ve yaklaşımlar ile araştırmadaki problem durumu, amaç, hipotezler, varsayımlar, sınırlılıklar vb. yer almalıdır. Bu bölüm yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.
•    Yöntem bölümünde, araştırmada kullanılan evren, örneklem, veri toplama araçları, veri çözümleme teknikleri, işlem aşamaları vb. açıklanmalıdır.
•    Bulgular bölümünde, araştırma problemiyle / denemeleriyle ilgili olarak ulaşılan sonuçlar verilmelidir.
•    Tartışma bölümünde, araştırma bulguları daha önceki araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak açıklanmalı, tartışılmalı, yorumlanmalı ve sonuç/sonuçlara bağlı olarak öneriler dile getirilmelidir.
Metindeki tablo, grafik ve şekillere sıra numarası verilmeli, isimleri üstte yazılmalıdır. Tablolarda dikey çizgi kullanılmamalı, sadece yatay çizgiler kullanılmalıdır.

3. Kaynakça
Kaynakça APA stiline uygun olarak düzenlenmelidir.

4. (Varsa) Ekler
Araştırmanın anlaşılır olmasında önemli bir işleve sahip olan ölçek, belge, resim vb. ek olarak verilebilir. Ekler Ek-1, Ek-2, şeklinde numaralandırılmalı ve metin içinde bu numaralarla atıf yapılmalıdır.
Metin içindeki başlıklar ve alt başlıklar şu şekilde düzenlenmelidir:
•    Başlık: Tamamı büyük ve kalın harflerle, sayfaya ortalanmış biçimde.
Örnek: 1. GİRİŞ
•    Birinci Derecedeki Alt Başlık: Sadece ilk harfleri büyük ve tamamı kalın harflerle.
Örnek: 1.1. Çalışmanın Amacı
•    İkinci Derecedeki Alt Başlık: Sadece ilk harfleri büyük ve tamamı italik harflerle.
Örnek: 2.1.1. Türkçede Kişi Zamirleri

Metin İçinde Atıf Yapma
•    Metin içinde kaynaklara atıf yapılırken yazarın/yazarların soyad(lar)ı, ilgili yayının basım yılı ve sayfa numarası kullanılır. Yazarın soyadı ile eserin basım yılı arasına virgül (,) sonra iki nokta konularak sayfa numarası yazılır.
•    Örnek:  Okuduğunu anlamada sadece metin değil, okurun metinle ilgili ön bilgisi, kültürel birikimi, inançları, değer yargıları, beklentileri gibi birçok faktör etkilidir (Coşkun, 2007: 15).
•    Atıf yapılan eserden bir bölüm aynen aktarılıyorsa bu bölüm tırnak işareti ( “ ” ) kullanılarak gösterilmeli ve atıf yapılan eserin basım yılından sonra iki nokta (:) konularak alıntının yapıldığı sayfa numarası da yazılmalıdır. Yazarın adı cümlenin bir parçası olarak söyleniyorsa yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde ismin hemen yanında yer almalıdır.
Örnek: Özbay’a (2005: 116-125) göre “Yalın ve periyodik hareketten, yani belirli bir zaman içinde belirli bir düzenle tekrarlanan titreşimlerden oluşan ses izlenimine ton denir.”
•    Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise ilk atıfta, yazar soyadları eserdeki sıraya göre verilir. Aynı esere daha sonra yapılacak atıflarda ise sadece ilk yazarın soyadı yazılır ve Türkçe yazılarda “ve diğer.”; İngilizce yazılarda “et al.” kısaltması kullanılır.
Örnek: 1936 yılında hazırlanan İlkokul Türkçe Programı’nda, okuma yazma öğretiminin basit kelimelerden başlayarak gerçekleştirilmesi kabul edilmiştir (Çelenk, Tertemiz ve Kalaycı, 2000).
5’ten fazla yazarlı eserlere ilk atıftan itibaren ilk yazarın soyadı ile birlikte, Türkçe yazılarda “ve diğer.”; İngilizce yazılarda “et al.” kısaltması kullanılır.
Örnek: Böylece anlatılan bilgiler çok daha kolay anlaşılır ve kalıcı hâle getirilir (Korkmaz ve diğer., 1995).
Aynı bilgi için birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar cümle sonunda parantez içinde, aralarına noktalı virgül konularak, kronolojik sıralama ile verilmelidir.
Örnek: Okul yöneticilerinin öğretmenlere oranla daha fazla strese maruz kaldıklarını belirten çalışmalar da vardır (Savery, 1993; Feitler, 1996).
•    Atıf yapılan eser bir kurum adına hazırlanmışsa ilk atıfta, kurumun açık adı, yanında kısaltması, basım yılı ve sayfa numarası verilir. Daha sonraki atıflarda kurumun açık adı değil sadece kısaltması kullanılır.
Örnek: (Türk Dil Kurumu, [TDK], 1997)
             (TDK, 1997)
•    Bir yazarın aynı yıla ait iki ayrı eserine atıf yapılıyorsa bu yayınların yıllarına bir harf eklenir.
Örnek: (Aydın, 1998a)
            (Aydın, 1998b)
•    Doğrudan ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı kaynak da aşağıdaki gibi belirtilmelidir.
Örnek: ... (Karahan, 1985’ten aktaran Gündüz, 1998)

Kaynakçanın Düzenlenmesi
Çalışmanın sonunda kullanılan tüm kaynaklar alfabetik sırayla aşağıdaki ilkelere uygun olarak verilmelidir.
•    Tek yazarlı kitap
Bulut, Y. (2005). GAP Bölgesinde Kentleşme, (1. Baskı), Ankara, Nobel Yayınevi.
•    Çok yazarlı kitap
Paksoy, H. M ve Paksoy, S. (2000), Ekonomik Bütünleşmeler ve AB, (1. Baskı), Şanlıurfa, Özdal Matbaacılık
•    Editörlü kitap
Kırkkılıç, A. ve Akyol H. (Ed.). (2009). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
•    Kurum yazarlı kitap
Türk Dil Kurumu (1998). Türkçe Sözlük. (8. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
•    Çeviri kitap
Bloom, B. J. (1998). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev.: Durmuş Ali Özçelik). İstanbul: MEB Yayınevi.

•    Süreli yayınlardaki makale
Ekşi, İ. H. (2009), Sektör Farklılıklarının Finansal Oranlar Üzerindeki Etkisi: İMKB İmalat Sanayi Firmalarında Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 115-126.
•    Editörlü kitapta bölüm
Bulut, Y. ve Tanıyıcı, Ş. (2007).Türkiye’de Belediye Meclis Üyelerinin Temsil Ediciliği ve Kent Yönetimindeki Etkisi, (Ed: Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, s. 354-374.
•    Basılmış sempozyum ve kongre bildirisi
Coşkun, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Metin Tutarlılığı. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 10-11 Mayıs 2007, (Ed.: Aksan, Y. ve Aksan, M.) Mersin: Mersin Üniversitesi Yay., s. 251-260. 
•    Gazete Yazısı
Akyol, T. (2001, Aralık 24). Edebiyat Tartışması. Milliyet, s. 12.
•    Tez
Gelen, İ. (2003). Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
•    Elektronik dergilerdeki / veri tabanlarındaki makale
Brewster, C., & Railsback, J. (2002). Fullday kindergarten: Exploring an option for extended learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED472733). (Erişim Tarihi: 18.09.2008)
Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: a method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, 207-218. http://www.csulb.edu/journals/jecr/  (Erişim Tarihi: 15.09.2008)
•    Basılmamış ders notları, yayımlanmamış bilimsel toplantı bildirileri kaynak olarak gösterilmez.