ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSİ 10.SINIF MÜFREDATININ YAŞADIĞIMIZ ÇEVREYİ TANIMAYA KATKISININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada çevreyi tanıma ve çevre bilincini oluşturma açısından 10. sınıf öğrencilerinin coğrafya dersleri sonucunda; çevre hakkındaki kavram algıları ve çevre bilgi düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2011-2012 öğretim yılında İstanbul ili Bağcılar ilçesi beş ortaöğretim kurumunda 250 onuncu sınıf öğrencisinin coğrafya dersi sonucundaki çevre bilgi düzeyleri anket yardımıyla incelenmiştir. Toplanan verilerin analizinde MsExcel programı ve betimsel istatistikler kullanılmıştır. Çalışma neticesinde öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar, coğrafya dersi müfredatının yaşadığımız çevreyi tanımaya ve çevre bilinci oluşmasına katkısının ortalama bir seviyede olduğunu göstermiştir. Verilen cevaplarda kız ve erkek öğrenci oranı, haftalık ders saati sayısı, okul türü, derse olan ilgi, konu ve kazanımların müfredattaki veriliş biçimi ve sıklığı, görsel materyallerin yetersizliği ve öğrencilerin yaşadığı çevre farklılığı en etken unsurlar olduğu göze çarpmıştır.

The aim of this research is to get to know the environment and make 10th grade students aware of the environment as a result of geography and also to measure their levels of perception. In this respect, 250 10th grade students selected from 5 schools in Bağcılar district in İstanbul were surveyed to get the data about their knowledge of environment. The research data were analysed via MsExcel program and the descriptive statistical techniques were used. As a result of the research findings showed that the geography curriculum in terms of recognize the environment where we live in and its contribution to make students aware of the environment was at an average level. According to the findings, the rate of girls and boys, weekly class hours, school variety, the students’ interest in class, the subjects in the curriculum delivery format and frequency, the insufficiency of class material, environmental differences where students live, are factors that make the significant difference on the research results

Kaynakça

Aydın, F., Coşkun, M., ve Kaya, H. (2010). Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları (Elbistan Örneği). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:1, 183-203.

Davis, J. (1998). Young Children, Environmental Education and The Future. N. Graves içinde, Education and The Environment (s. 141-154). London: World Education Fellowship.

Demirkaya, H. (2006). Çevre Eğitiminin Türkiye’deki Coğrafya Programları İçerisindeki Yeri ve Çevre Eğitimine Yönelik Yeni Yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. C:16 Sayı:1, 207-222.

Erol, G. H., ve Gezer, K. (2006). Prospective of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1 (1),, 65-77.

Geçit, Y., ve Gencer, G. (2011). Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1.Sınıf Öğrencilerinin Çöl Algıları (Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). 5. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 13-16 Ekim, Gazi Üniversitesi. Ankara.

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 25.Basım.

Karatekin, K., ve Aksoy, B. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter, 1423-1438.

Kızılçaoğlu, A. (2006). Coğrafya Dersi Öğretim Programı Hakkında Düşünceler. Balıkersir Üniversitesi S.B.E. Dergisi C:9, 1-19. Koçman, A. (1999). Cumhuriyet Döneminde Yüksek Öğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretimi ve Sorunları. Ege Coğrafya Dergisi, 1-14.

MEB. (2011). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Meydan, A., ve Doğu, S. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:26, 267-677.

Oğuz, D., Çakcı, I., ve Kavas, S. (2011). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi S:12, 34-39.

Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E., ve Sarışen, Ö. (2004). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt: 57, Sayı:3, 117-127.

Özey, R. (2008). Günümüz Dünya Sorunları. İstanbul: Aktif Yayınları

Sekin, S., ve Ünlü, M. (2002). Coğrafya dersinin Temel Öğretim Sorunları. Marmara Coğrafya Dergisi Sayı:5, 43-53.

Tekgöz, G., Şahin, E., ve Ertepınar, H. (2010). Çevre Okuryazarlığı, Öğretmen Adayları ve Sürdürülebilir Bir Gelecek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:39, 307-320.

Turan, İ. (2002). Lise Coğrafya Derslerinde Kavram ve Terim Öğretimi ile İlgili Sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 22, Sayı: 2, 67-84.

Yalçınkaya, E. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Farkındalık Düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 25, 137-151.

Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktug, P., ve Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre, Çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, No:72, 156-162.

Yurttaş, G. D., ve Sülün, Y. (2010). What are the most important environmental problems according to the second grade primary school students? Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1605-1609.