COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) DAİMİ ÜYE ÜLKELERİNE YÖNELİK ALGILARININ BARIŞ DEĞERİ AÇISINDAN ANALİZİ

Öz Birleşmiş Milletler (BM) daimi üye ülkelerinin dünya barışına olan etkisinin coğrafya öğretmen adaylarının düşüncelerine nasıl yansıdığını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışma, nitel araştırma prosedürüne göre gerçekleştirilmiştir. Araştırma katılımcıları amaçlı örnekleme göre belirlenmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilen görüşme ile elde edilmiştir. Görüşme sonunda elde edilen veriler betimsel analiz yöntemine göre çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, BM daimi üye ülkelerinin dünya barışının tesisine olumsuz yönde katkı sağladığını, söz konusu ülkelerin daha çok kendi çıkarlarını önemsediklerini ve dünya barışını tesis etmeyi ana gaye olarak benimsemediklerini düşündükleri tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akengin, H. ve Demircioğlu, İ. H. (2006). Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi. C. Öztürk (Der.), Hayat bilgisi ve sosyal

bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım kitabı içinde (s.188- 223). Ankara: PegemA Yayıncılık. Akengin, H., (2010). Siyasi coğrafya – insan ve mekan yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.