COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA ETKİSİ

Öz Bu çalışmanın amacı; coğrafya öğretiminde teknoloji kullanımının ortaöğretim öğrencilerinin algılarına etkisinin var olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma grubunu Türkiye’nin İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki özel ortaöğretim okulunun 2008–2009 öğretim yılında eğitim gören 16 kişilik 10. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada 2 gruba ayrılmıştır. Birinci grup 9 kişiden oluşan deney gurubu olup coğrafya dersinde teknoloji kullandırılmayan diğeri ise 7 kişiden oluşan kontrol grubudur.  Ön test-son test ve kontrol gruplu yarı deneysel model araştırma yöntemi olarak seçilmiştir. Araştırma amaçlı coğrafya konusu ile ilgili 15 soruluk ön test ve son test bukletleri hazırlanmış, araştırma gruplarına uygulanmış ve sonuçları istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre kontrol grubunda olan ve coğrafya öğretimi için teknoloji kullanılan öğrenciler son test sonuçlarına göre teknoloji kullanılmayana göre daha başarılı olmuşlardır. Sonuç olarak coğrafya öğretiminde teknoloji kullanımı istatistiki olarak anlamlı olacak biçimde coğrafi kavramları anlamada olumlu etkiler yaptığını göstermiştir.

Kaynakça

Alkış S., ve Ünlü, M., (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörlerle İlgili Algılamaları. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı 13, s.15-24, İstanbul.

Alkış S. ve Güleç, S., (2006) İlköğretim Öğrencilerinin Bulut Kavramını Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 13, s.113-124, İstanbul.

Alkış, S., (2007). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Rüzgâr Kavramını Algılamaları. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı 16, s.131-140, İstanbul.

Doğanay, H., (1992). Coğrafya’da Metodoloji. MEB Yay. Öğretmen Kitapları Dizisi No:187, İstanbul.

Doğanay, H., (1994). Türkiye Beşeri Coğrafyası. Gazi Büro Kitabevi, Ankara.

Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S., ve Yağcı, E., (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (2. Baskı), Pegem Yayıncılık, Ankara.

İşman, A., (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Değişim Yay., İstanbul.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Millî Eğitim Bakanlığı, (1990). Eğitim Araçları ve Donatım Standartları, MEB Yay., Ankara.

Özey, R. (2002). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Aktif Yayınları, İstanbul.

Tümertekin, E., (1994). “Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Kılavuzlu Bir Yaklaşım”, Millî Eğitim Dergisi Sayı No:140, Millî Eğitim Bak. Yay. No:3219, Ankara.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Güncelleştirilmiş geliştirilmiş 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık. Ankara.