Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi.

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, okul öncesi eğitimi alan ve almayan çocukların yaratıcı düşünme becerilerini incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara il merkezinde bulunan ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden altı yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine ise bu okullar arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen toplam sekiz okuldaki anasınıflarına devam eden, daha önce okul öncesi eğitim alan ve almayan, normal gelişim gösteren altı yaşındaki 210 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada, çocuklar ile ilgili bilgi almak amacıyla “Genel Bilgi Formu” ve çocukların yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek amacıyla Urban ve Jellen (1996) tarafından geliştirilen Can-Yaşar (2009) tarafından altı yaş Türk çocukları için geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Yaratıcı Düşünme-Resim Oluşturma Testi (YD-ROT)” kullanılmıştır. Çocukların yaratıcı düşünme becerileri ile okul öncesi eğitimi alma durumları ve cinsiyet arasındaki ilişki Mann Whitney U-Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim alan çocukların yaratıcı düşünme puanları okul öncesi eğitim almamış çocukların puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05). Çocukların cinsiyeti, yaratıcı düşünme becerileri üzerinde önemli bir fark yaratmamıştır.

Özet İngilizce :

This study was planned in order to investigate creative thinking skills of children who were receiving preschool education and those who were not. The population of the study consisted of six-year-old children who were attending to the preschools of primary schools located in Ankara. The sample included 210 six-year-old normally developed children who were attending to eight randomly selected pre-schools. In order to obtain data from the children, `General Information Form` and `Test for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP)` which had been developed by Urban and Jellen (1996) and of which validity and reliability for six year old Turkish children were studied by Can-Yaşar (2009) were used. Mann-Whitney U test was used to analyze the relationship between the children’s creative thinking skills and their status of receiving early childhood education and their gender. As a result, creative thinking scores of the children attending to preschools were found out to be significantly higher than those of children who weren’t (p <0.05). Child gender did not make a big difference on the creative thinking skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :