Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmetasarımı dersinin kazanımlarına ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme/tasarımı dersinin kazanımlarına ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. 2007–2008 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 275 öğretmen adayı örnekleme alınmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme/tasarımı dersinin kazanımları ile sınıf düzeyleri ve öğretimde teknoloji kullanılan derslere karşı ilgi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu dersin kazanımları ile cinsiyet, öğretim şekli, teknoloji kullanımına yönelik ilgi, bilgisayar kullanım bilgisi ve mezun olunan lise arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.

Özet İngilizce :

The purpose of his study is to investigate the views of classroom teacher candidates on the attainments from “Teaching Technologies and Material Development” course according to some variables. 275 pre-serviceteachers who were students at Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty Elementary Teacher Education Department were included in his research. A questionnaire was given to the participants in order to collect the data. t test and variance analysis were used in the analysis of the data. Statistically significant differences were found between the attainments of the classroom teacher candidates from “Teaching Technologies and Material Development” course, their classroom levels and their interests towards the classes in which instructional technologies were used. There is no difference between the attainments of his course and gender, type of instruction, interest towards technology use, computer knowledge, and types of high schools the participants were graduated from.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :