Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin ders dışı etkinliklere katılımının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, lise öğrencilerinin okullarında düzenlenen ders dışı etkinliklere katılımının incelenmesidir. Araştırmaya, Adana ili merkez ilçelerindeki üç lisede 9, 10 ve 11. sınıf düzeyinde öğrenim gören toplam 309 öğrenci katılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen "Ders Dışı Etkinliklere Katılım Anketi" aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler incelenmiş, ayrıca tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklemler t testi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, öğrencilerin okullarında düzenlenen ders dışı etkinliklere katılım düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama 1.78'dir. Öğrencilerin çok büyük bir bölümü, okulda düzenlenen ders dışı etkinliklere ya hiç katılmadıklarını veya çok nadiren katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılım düzeyleri, sınıf ve başarı düzeyine göre anlamlı bir fark göstermemiş, ancak ders dışı etkinliklere katılım düzeylerinde öğrenim görülen okulun sosyoekonomik durumu, ailenin gelir düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi, cinsiyet ve herhangi bir sosyal kulüpte görev alma bakımından öğrencilerin katılım puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yarısından çoğu, okulda düzenlenen etkinliklerin, gelişimlerine hiçbir katkısının olmadığını belirtmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate high school students' participation in school-based extracurricular activities. The sample of the study consisted of 309 9-11th graders from three high schools in Adana. Data were collected through the "Extracurricular Activities Participation Questionnaire" and analyzed by means of descriptive statistics, and independent samples t-tests and one-way analyses of variance. Results showed the mean calculated for high school students' participation in school-based extracurricular activities was 1.78. Most of them reported they rarely or never participate in school-based extracurricular activities. While their participation in school-based extracurricular activities did not significantly differ on their grade level and performance, it significantly differed on some variables. More than half of them reported extracurricular activities in their schools have no contribution to their development of any kind.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :