Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul müdürlerinin etkili liderlik davranışlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
474
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin etkili liderlik davranışlarını gösterme düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, 2010-2011 öğretim yılında İstanbul ili, Kartal, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde görev yapan ilk ve ortaöğretimde çalışan öğretmenler oluştururken örneklemini ise, evrenden oransız elaman örnekleme yöntemiyle seçilen 703 ilk ve ortaöğretim öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma nicel bir araştırma olup verileri toplamak için araştırmacılarca geliştirilen 30 maddelik anket kullanılmıştır. Maddeleri Likert tipi olup değerlendirme beşli skala üzerinden yapılmıştır. Anketle elde edilen verilerin yüzde, frekans, ortalama ve crosstabs analizleri yapılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılığın belirlenmesinde, ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney-U testi, üçlü karşılaştırmalarda ise Kruskal Wallis-H Testi yapılmıştır. Öğretmenler, okul müdürlerinin etkili liderlik davranışlarını "ara sıra" gösterdiklerini belirtmişlerdir. Veri toplama aracının tüm maddelerinin aritmetik ortalamaları sıralandığında en yüksek ortalamanın "Okulun geleceğine ilişkin planlar yapar." maddesine, en düşük ortalamanın ise, "Müdürler eleştiriye açıktır." maddesine ait olduğu görülmüştür. Sorular bazında, öğretmen görüşleri arasında, cinsiyet, mesleki kıdem ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the level of display of effective leadership behaviors by school principals. Descriptive design was used in this research. The target population of the study is the teachers who work in primary and high schools in Kartal, Maltepe and Üsküdar located in İstanbul, The sample consists of 703 primary and high school teachers randomly selected from the population. The study was carried out quantitatively and data were gathered through the 30-item 5-point Likert-type scale developed by the researchers. Data were analyzed by percentages, frequencies, means and crosstabs. In order to find out sources of differences and do pair comparisons, Mann-Whitney U tests were employed while Kruskal-Wallis H tests were used to do comparisons of variables having more than three levels. According to the results obtained from this research, teachers stated that principals "sometimes" demonstrate effective leadership behaviors. When mean scores of all the items were checked, the highest score was earned by the item, "The principal plans the future of the school" and the lowest score by "Principals are open to be criticized." There were significant differences based on gender and teaching experience of teachers and school types.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :