Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme stratejileri öğretiminin öğrencilerin ingilizce dersindeki akademik başarılarına, tutumlarına ve bilişötesi farkındalık düzeylerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
574
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğrenme stratejileri öğretiminin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve bilişötesi farkındalık düzeyleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Niğde ilinde bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, bu okulun iki sınıfından toplam 60 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu araştırmada, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında bir ilköğretim okulunun sekizinci sınıfında öğrenim gören öğrencilerle öğrenme stratejilerine dayalı bir öğretim etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu araştırma modeli kullanılmıştır. Her grup için aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanmış olup gruplar arasındaki anlamlılığı test etmek için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, kontrol grubu ile deney grubu öğrencilerinin derse yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bunun yanı sıra, öğrenme stratejileri öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları, bilişötesi farkındalık düzeyleri ve derse yönelik tutumları üzerinde olumlu etkisi olduğu kaydedilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study was to examine the effect of teaching learning strategies in an English lesson on students' achievement, attitudes, and metacognitive awareness levels. The study was conducted in the 2010-2011 academic year in a primary school in Niğde. Students in those schools were taught learning strategies. Totally, 60 8th graders from two different classrooms participated in the study. The study had a pre-test – post-test control group design. Means and standard deviations were reported in the study. In order to test the significance, Mann-Whitney U tests were performed. Results showed a significant difference between attitude scores of both groups. It was also found out teaching learning strategies was more effective in enhancing students' achievement, lifting their metacognitive awareness levels up, and making them develop more positive attitudes toward English lesson than teaching via students' course books.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :