Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretimde çoklu zekâ kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinde işbirliği ve uyum boyutlarında karşılaşılan sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim ikinci kademede çoklu zekâ kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinde işbirliği-koordinasyon ve yöneltme yönergesine uyum sağlama sürecinde mevcut durumu betimlemek ve karşılaşılan sorunları ortaya koymaktır. Araştırma betimsel tarama modeline dayalı olarak yapılmıştır Araştırmada yönetici, okul rehber öğretmeni ve branş öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca, kişisel özelliklerde belirtilen değişkenlere göre, yönlendirme etkinliklerinde işbirliği-koordinasyon ve yöneltme yönergesine uyum sağlama süreci açısından yönetici, branş öğretmeni ve okul rehber öğretmeni görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemi, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Balıkesir ili merkez ilçesinde okul rehber öğretmeni bulunan 22 ilköğretim okulundaki 75 okul yöneticisi, 439 branş öğretmeni ve 23 okul rehber öğretmen olmak üzere toplam 537 kişiden oluşmuştur. Toplam 443 anket geri dönmüştür. Veri çözümlemeleri SPSS 12.0 paket programında yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yöneticiler ve öğretmenler arasındaki iletişim ve işbirliği yeterli değildir. Öğretmenlere çoklu zekâ kuramı ile ilgili yeterli ve anlaşılır hizmet içi eğitim verilmemektedir. Dolayısıyla öğretmenler, çoklu zekâ kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinin yeterli bilgisine sahip değildir. Araştırmada, işbirliği-koordinasyon ve yöneltme yönergesi’ne uyum sağlama boyutlarına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri arasında hiçbir değişkene göre anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The general aim of this research is to describe the present status and put forward the problems in period of to get adaptation to orientation guidelines and collaboration-coordination in orientation activities based on the Theory of Multiple Intelligences at second grade of elementary education. The research was made based on descriptive research model. In the research directors’, school guidance teachers’ and branch teachers’ opinions were applied. In addition; according to the variables mentioned in individual features, it was explored whether there were meaningful differences between the opinions of directors, school guidance teachers and branch teachers in period of “collaboration and coordination” and “to get adaptation to orientation guidelines” in orientation activities. The population and the sample of the research was made up of total 537 people: 75 directors, 439 branch teachers and 23 school guidance teachers- at 22 elementary schools having guidance teachers in Balıkesir in 2005-2006 education-instruction term. Total 443 questionnaires returned. Data analyses were done using SPSS 12.0 packet programme. According to conclusions of the research; Communication and collaboration between directors and teachers aren’t enough. Adequate and comprehensible in-service training about the theory of multiple intelligences isn’t given to the teachers. So, the teachers have no adequate information about orientation activities based on multiple intelligences. In addition, opinions concerning the dimensions of “to get adaptation to collaboration-coordination and orientation guidelines”, no meaningful difference was found between the opinions of directors and teachers according to any variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :