Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğretmenlerinin yapılandırmacı düşünme stilleri ve yaşam çatışması.

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi3
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin yaşam çatışması düzeyinin, yapılandırmacı düşünme stillerinden etkilendiği şeklinde oluşturulan teorik modele ilişkin var olan nedensel durumları ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırma nedensel bir desende tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni, İstanbul ili Ataşehir ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında, 2008–2009 öğretim yılında görev yapan 2447 öğretmenden; örneklem ise küme örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 334 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler iki araç yardımıyla toplanmıştır. Yapılandırmacı Düşünme Envanteri: Epstein (2001) tarafından geliştirilmiş, Tosun ve Karadağ (2008) tarafından Türk dili ve kültürüne uyarlanmıştır. Envanter beşli Likert tipi, yedi bileşen, 14 faktör ve toplam 85 maddeden oluşmaktadır. Yaşam Çatışması Ölçeği: Netemeyer, Boles ve McMurrian (1996) tarafından geliştirilmiş, Efeoğlu (2006) tarafından Türk diline ve kültürüne uyarlanmıştır. Ölçek; altılı Likert tipi, iki faktör ve toplam 10 maddeden oluşmaktadır. Veriler, Pearson çarpım momentler korelâsyon, çoklu doğrusal regresyon ve path analizi teknikleri yardımıyla çözümlenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin yapılandırmacı düşünme stillerinden olan duygusal başa çıkma bileşenlerinin yaşam çatışması üzerinde -0.38 düzeyinde negatif bir etkiye sahip olduğunu; ancak olağanüstü şeylerle düşünme bileşeninin yaşam çatışması üzerinde 0.29 düzeyinde pozitif bir etkisinin bulunduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The basic purpose of this study is to reveal the existed causal conditions on the theoretical model generated on the idea that the level of primary school teachers’ life conflict has been influenced by constructive thinking styles. Research was designed in a causal model intend to define relations between variables. Universe of the research was 2244 primary school teachers working in 2008-2009 academic years in Ataşehir/İstanbul. Sampling group was consisted of 334 teachers defined via cluster sampling method. Data were collected with two instruments. Constructive Thinking Inventory was developed by Epstein (2001) and adapted Turkish language and culture by Tosun & Karadağ (2008). This Inventory is a five point Likert, seven components, 14 factors and consists of 85 items. Work-family conflict scale was developed by Netemeyer, Boles & McMurrian (1996) and adapted to Turkish language and culture by Efeoğlu (2006). This scale is a six point Likert, two factors and consists of 10 items. Data were analyzed with the techniques of Pearson product-moment correlation, multiple linear regression and path analyze. The relations between variables were explained using path diagrams reflected the results to be connected each others. Findings indicated that the Emotional Coping dimension of constructive thinking affected the life conflict negatively at the level of -0.38. However, the Esoteric Thinking dimension affected it at the level of 0.29 as positive.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :