Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji derslerinde yapılması öngörülen yapılandırmacı etkinliklerin uygulanma sıklığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Florida State University1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre şekillendirdiği yeni öğretim programlarını 2005 yılından itibaren ilköğretim okullarından başlayarak uygulamaya koydu. Bu çalışmanın amacı, yeni ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Verileri elde etmek için, 69 maddeden oluşan Likert tipi bir anket kullanılmıştır. Bu çalışmanın örneklem grubunu, 14 il merkezindeki 70 ilköğretim okulunda Fen ve Teknoloji dersine giren 429 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin, dersin işlenişiyle ilgili etkinlikleri uygulama düzeylerine ilişkin olarak elde edilen verilerin analizinde; frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin, yapılandırmacı yaklaşıma göre dersin işlenişi sürecinde yapılması öngörülen eğitim öğretim etkinliklerini, değerlendirme etkinliklerini ve fiziksel ortamın kullanımı ile ilgili etkinlikleri “sıklıkla” uyguladıkları, sınıf içi iletişim ve sınıf yönetimi etkinliklerini ise “her zaman” uyguladıkları ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

Turkish Ministry of Education have applied new teaching programs which formilized according to constructivist learning approach since 2005, starting from elementary schools. The porpuse of this study is to designate teachers’ views about new elementary science and technology teaching program relevant to being performed in classes. Survey method was used in this study. Likert-type questionarie which is consisted of 69 items was used in order to collect data. Sample of this study is comprised of 429 science and technology teacher working at 70 elementary schools in 14 provinces. Frequence values, percentage values, and mean were used, in analysis of collected data which is related to process of application level of activities. According to collected results in this study, that teachers often apply activities of teaching, assessment, and usage of physical conditions, anticipated to be done during retention time of courses regarding of constructivist learning approach, was found. That teachers always applied activities of classroom interaction and classroom management were determined as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :