Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine sosyo ekonomik düzey ve anne baba öğrenim düzeyinin etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültes1, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine sosyo-ekonomik düzey ve anne-baba öğrenim düzeyinin etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara il merkezinde farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden altı yaş çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine ise bu okullar arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyleri temsil ettiği varsayılan sekiz ilköğretim okulundaki anasınıflarına devam eden, normal gelişim gösteren altı yaşındaki 300 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada, çocuklar ve aileleri ile ilgili bilgi almak amacıyla Anket Formu ve çocukların yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek amacıyla Urban ve Jellen (1996) tarafından geliştirilen Can-Yaşar (2009) tarafından altı yaş Türk çocukları için geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Yaratıcı Düşünme-Resim Oluşturma Testi (YD-ROT) (The Test for Creative Thinking–Drawing Production TCT-DP)” kullanılmıştır. Çocukların yaratıcı düşünme becerileri ile sosyo-ekonomik düzey ve anne baba öğrenim düzeyleri arasındaki ilişki Kruskall-Wallis H Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların yaratıcı düşünme becerilerinde sosyo-ekonomik düzeyin ve anne baba öğrenim düzeylerinin anlamlı farklılık yarattığı bulunmuştur (p<0,001)

Özet İngilizce :

This study was planned to determine the effect of socio-economic level and parents’ educational status on creative thinking skills of six-year-old children. The population of the study was comprised of six-year-old children who receive education at primary school kindergarten stage from different socio-economic backgrounds in Ankara. The sampling consisted of 300 children showing regular development conditions from 8 primary school kindergarten stage. The participants who were assumed to represent lower, middle and higher socio-economic levels were chosen using random sampling method. In this study, a Survey was used to gather information about the children and their families, and in order to determine creative thinking levels of children The Test for Creative Thinking–Drawing Production (TCT-DP) which was developed by Urban & Jellen (1996) and whose validity and reliability for sixyear-old Turkish children was conducted by Can-Yaşar (2009) was used. The relationship between creative thinking skills of children and socio-economic level and parents’ educational levels were analyzed using Kruskall-Wallis H test. In conclusion, socio-economic level and parents’ educational levels were found to create a meaningful difference on creative thinking skills of the children (p<0,001).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :