Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Yıl 2013 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerindeki adalet ve liyakat ile öğretmenlerdeki sadakat ve gayret arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında algılanan örgütsel adalet, yöneticilerdeki liyakat ile öğretmenlerde kurumsal sadakat ve iş gayreti arasındaki ilişkileri incelemektir. Veriler Ankara'da 42 resmi ilköğretim okulunda 315 öğretmene uygulanan anketlerin sonucunda elde edilmiştir. Araştırmada okullarda algılanan adalet "Örgütsel Adalet Ölçeği" ile yöneticilerdeki algılanan liyakat "Yetenek Ölçeği" ile öğretmenlerdeki sadakat "Duygusal Bağlılık Ölçeği" ile öğretmenlerdeki gayret ise "İş Gayreti Ölçeği" ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Regresyon Analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları algılanan örgütsel adaletin ve yöneticilerdeki liyakatin öğretmenlerdeki kurumsal sadakat ve iş gayreti ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Regresyon analizi sonuçları liyakatin ve işlemsel adaletin sadakatin yordayıcısı; adalet dağıtımının, liyakatin ve kişiler arası adaletin ise gayretin yordayıcısı olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the relationship between work effort and organizational loyalty of teachers and merit of administrators and perceived organizational justice at primary schools. The data were obtained through scales that was administrated to 315 teachers in 42 state primary schools in Ankara. Research showed that the justice perceived at schools via "Organizational Justice Scale", the merit perceived in administrators via "Ability Scale", the loyalty perceived in teachers via "Affective Commitment Scale" and the effort perceived in teachers is calculated via "Work Effort Scale". In the analyses of the data, means, standard deviation, Pearson Moments Product Correlation Coefficient and regression analysis were used. The results of the research showed that perceived organizational justice and merit in administrators are related to institutional loyalty and work effort in teachers. The results of regression analysis indicated that merit and procedural justice estimate loyalty; distributing justice, merit, and organizational justice estimate effort.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :