Pediatrik Kalp Cerrahisi Olgularında Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesinde Klasik Formüllerle, Trakeal Ultrasonografinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Giriş: Bu çalışmada, hava yolu açıklığının sağlanmasında, uygulanan entübasyon tüp çapının doğrubelirlenmesi için sık kullanılan klasik formüllerle, yeni bir uygulama olan trakeal ultrasonografinin etkinliğininkarşılaştırılmasını ve hasta güvenliğine olan katkısını değerlendirilmeyi amaçladık.Hastalar ve Yöntem: Olgulara operasyondan bir gün önce trakeal ultrasonografi (USG) işlemi uygulanaraksubglottik alandan trakeal çap ölçüldü. Operasyon günü Cole formülüne göre endotrakeal tüp (ETT) çapı herçocuk için hesaplandı. Cole formülüne göre uygun entübasyon tüp numaraları, uygulanan tüp numarası vepreoperatif olarak ölçülmüş olan subglottik trakea USG sonucuna göre belirlenen ETT değerleri karşılaştırıldı.Bulgular: Olguların %53 (n= 16)’ü erkek %47 (n= 14)’si kadın ve ortalama yaşı 10.9 ± 5.7 ay idi. %37(n= 11)’sinde siyanotik konjenital kalp hastalığı ve %63 (n= 19)’ünde asiyanotik konjenital kalp hastalığımevcuttu. Trakeal USG ile ölçülen çap ortalaması 4.52 ± 0.52 mm, Cole formülü ile hesaplanan çap 4.23 ±0.12 ve klinik çap 4.45 ± 0.50 mm olarak hesaplandı. Trakeal USG ile elde edilen ölçümler, Cole formülü ilehesaplanan ölçümlerden anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (p< 0.05). Bununla birlikte gerek trakeal USGgerekse Cole formülüyle hesaplanan ölçümler ile klinikte elde edilen ölçümler arasında istatistiksel olarakanlamlı bir fark tespit edilmedi (p> 0.05).Trakeal USG ile Cole formülüyle hesaplanan ETT çapı ölçümleriarasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ve orta düzeyde bir korelasyon (ilişki) tespit edilmiştir (r=0.48, p< 0.01).Sonuç: Pediatrik olgularda 0-2 yaş grubundaki olgularda operasyondan önce trakea USG yapılması klasikformüllere göre entübasyon tüp çapının belirlenmesinde etkin, güvenilir ve noninvaziv bir yöntemdir.

Comparison of the Effectiveness of Tracheal Ultrasonography and Conventional Techniques for the Determination of Endotracheal Tube Diameter in Pediatric Patients Undergoing Cardiac Surgeries

Introduction: In this study, we aimed to compare the effectiveness of tracheal ultrasonography (t-USG), anew application, with the frequently used techniques for the determination of endotracheal tube (ETT) diameter and the contribution of it to patient safety.Patients and Methods: t-USG was performed by a radiologist 1 day before the surgery, and the tracheal diameter was measured from the subglottic level. On the day of the operation, the ETT diameter was calculatedfor each patient according to the Cole’s formula, which is the most frequently used formula based on age.Demographic data of the patients, applied ETT sizes, appropriate ETT numbers according to Cole’s formula,and the preoperatively measured ETT numbers by t-USG were compared.Results: From the total, 53% of the patients (n= 16) were male, 47% of them (n= 14) were female, and theaverage age was 10.9 ± 5.7 months. Further, 37% of the patients (n= 11) had cyanotic congenital heart defects(CHD), whereas 63% (n= 19) had acyanotic CHD. The average ETT diameter measured using t-USG was 4.52± 0.52 mm, the average ETT diameter measured by Cole’s formula was 4.23 ± 0.12 mm, and the average ETTdiameter that was clinically applied was 4.45 ± 0.50 mm. Measurements obtained by t-USG were significantlyhigher than the measurements calculated by Cole’s formula (p< 0.05). However, there was no statisticallysignificant difference between the clinically obtained measurements and the measurements calculated by botht-USG and Cole’s formula (p> 0.05). A positive, statistically significant, and intermediate correlation wasfound between the ETT diameters calculated by t-USG and Cole’s formula (r= 0.48, p< 0.01).Conclusion: Performing t-USG preoperatively for pediatric patients in the age range of 0-2 years is more effective, reliable, and non-invasive for determining the ETT diameter than conventional techniques.

Kaynakça

1. Shibasaki M, Nakajima Y, Ishii S, Shimizu F, Shime N, Sessler DI. Prediction of pediatric endotracheal tube size by ultrasonography.Anesthesiology 2010;113:819-24.

2. Bae JY, Byon HJ, Han SS, Kim HS, Kim JT. Usefulness of ultrasound for selecting a correctly sized uncuffed tracheal tube for paediatric patients.Anaesthesia 2011;66:994-8.

3. Uzumcigil F, Celebioğlu EC, Ozkaragoz DB, Yilbas AA, Akca B, Lotfinagsh N, et al. Body surface area is not a reliable predictor of tracheal tube size in children. Clin Exp Otorhinolaryngol 2018;11:301-8.

4. Schramm C, Knop J, Jensen K, Plaschke K. Role of ultrasound compared to age-related formulas for uncuffed endotracheal intubation in a pediatric population. Paediat Anaesh 2012;22:781-6.

5. Onuk E. Pediatrik olgularda klasik formüllerle hesaplanan endotrakeal tüp çapı ve derinliğinin Türk popülasyonuna uygunluğu. (Tez).İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı. İstanbul, Türkiye, 2015.

6. Altun D, Sungur MO, Ali A, Bingül ES, Seyhan TÖ, Çamcı E. Ultrasonographic measurement of subglottic diameter for paediatric cuffed endotracheal tube size selection: feasibility report. Turk J Anaesthesol Reanim 2016;44:301-5.

7. Humberg A, Göpel W. Endotracheal intubation in pediatric patients. Dtsch Med Wochenschr 2016;141:1409-12.

8. Wang TK, Wu RS, Chen C, Chang TC, Hseih FS, Tan PP. Endotracheal tube size selection guidelines for Chinese children: prospektif study of 533 cases. J Formos Med Assoc 1997;96:325-9.

9. Shima T, Andoh K, Akama M, Hashimoto Y. The correct endotracheal tube size for infants and children. Masui 1992;41:190-3.

10. Turkistani A, Abdullah KM, Delvi B, Al-Mazroua KA. The best fit endotracheal tube in children. Middle East J Anaesthesiol 2009;20:383-7.

11. Garel C, Contencin P, Polonovski JM, Hassan M, Nancy P. Laryngeal ultrasonography in infants and children: a new way of investigating: Normal and pathological findings. Int Pediatr Otorhinolaryngol 1992;23:107-15.

12. Hamamcıoğlu EA. Çocuklarda ultrasonografi ile tirohiyoid mesafe ölçümünün zor entübasyon kriteri olarak değerlendirilmesi. (Tez) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı. İstanbul, Türkiye, 2015.

13. Lakhal K, Delplace X Cottier JP, Tranquart F, Sauvagnac X, Mercier C, et al.The feasibility of ultrasound to assess subglottik diameter. Anesth Analg 2007;104:611-4.

5087 3033

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sırasında Yapılan Kan Transfüzyonunun Hastane Mortalitesi Üzerine Etkisi

Mehmet KALENDER, Ahmet Nihat BAYSAL, Mustafa DAĞLI, Mehmet Orkun ŞAHSIVAR, Hayat GÖKMENGİL

Sağlıklı Erişkinlerde İstirahat Kalp Hızı Oksidatif Stresle İlişkili Değildir

Sadettin Selçuk BAYSAL

Pediatrik Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarının “Pediatrik Rıfle Kriterleri” Kullanılarak Değerlendirilmesi

Mehmet DEDEMOĞLU, Fatih ÖZTÜRK, Deniz GÜNAY, Muharrem DAĞLI, Ekin Can ÇELİK, Murat SEZGİN, Emre SELÇUK, Davut ÇEKMECELİOĞLU, Hakan CEYRAN

İsatinin İskemi ve Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi: İzole Kalpte Deneysel Bir Çalışma

Zuhal Guksu, Orkide Palabıyık, Aziz Karaca, Nejdet Süt, Selma Arzu Vardar

Konstriktif Perikarditin Cerrahi Tedavisi: Tek Merkezli Bir Deneyim

Taner İYİGÜN, Barış TİMUR, Mugisha KYARUZİ, Veysel KUTAY

Kardiyak Sendrom X’li Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığının ve Serum Omentin Seviyelerinin Değerlendirilmesi

İsmail UNGAN, Ersan OFLAR, Alparslan ŞAHİN, Esra DÖNMEZ İŞLER, Mustafa Hakan ŞAHİN, Vusal KHANKİSHİYEV, Atilla KOYUNCU, Alev KURAL

Pediatrik Kalp Cerrahisi Olgularında Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesinde Klasik Formüllerle, Trakeal Ultrasonografinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Dilek MERSİN ÖZCANOĞLU, Neşe KUTLUTÜRK ŞAHİN, Berna TÜRKAY

Results of Isolated Emergency Coronary Bypass Surgery According to Acute Coronary Syndrome

Mustafa ALDAĞ, Bahar TEMUR, Cemal KOCAASLAN, Göktürk İPEK, Mahmut YARGI, Tolga CAN, Ufuk ÇİLOĞLU, Şebnem ALBEYOĞLU, Ergin Emin EREN

Yüzeyel Seyreden Safen Ven Yetmezliğinin Alternatif Tedavisi: Stripper Yardımı ile Ligasyon

Erhan KAYA

Koroner Kronik Total Oklüzyonu Olan Hastalarda Serum Endokan Düzeyi ile Koroner Kollateral Dolaşım Arasındaki İlişki

Ahmet Seyfeddin GÜRBÜZ, Yakup ALSANCAK, Semi ÖZTÜRK, Süleyman Çağan EFE, Ali YAMAN, Cevat KIRMA