“Yudumluk” ile “Tema ve Çeşitlemeler” için Çalışma ve Yorum Önerileri

Bu makalede Ekrem Zeki Ün’ün eğitimci yönü ve besteciliğinin yanı sıra eğitim yaklaşımları gibi özelliklerine değinilmiş, bestecinin solo keman için yazdığı “Yudumluk” ve “Tema ve Çeşitlemeler” adlı eserleri incelenerek bu eserlere çalışma önerileri getirilmiştir. Literatür taraması yoluyla edinilen bulgulara yer verilen bu makaleyle günümüzde yeterince tanınmayan bir besteci olan Ekrem Zeki Ün’ün eserlerinin genç kemancıların repertuvarlarına kazandırılması amaçlanmıştır. Araştırmada “Yudumluk” ve “Tema ve Çeşitlemeler”in Ekrem Zeki Ün’ün keman yaklaşımının bir yansıması olarak gelişmiş bir yay tekniği gerektirdiği, ilk dönem Türk bestecilerinin sıklıkla kullandığı çok sayıda modal öge barındırdığı, içerisinde Türk müziğinde sıkça karşılaşılan poliritmik ve aksak metrik yapıların önemli bir yer tuttuğu gözlenmiştir. Ekrem Zeki Ün’ün kimi zaman kullandığı komalı sesler ile müziğinde mikrotonal unsurlara da yer verdiği görülmüştür. Sonuç olarak solo keman eserlerinden “Yudumluk” ve “Tema ve Çeşitlemeler”in icracıdan hem teknik hem de sanatsal açıdan çok sayıda yeterlilik beklediği ve bu eseri çalışacak öğrencileri ve icracıları geliştirici çok sayıda özellik taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Suggestions on the Interpretation and Practice of “Yudumluk” and “Tema ve Çeşitlemeler”

This article summarizes Ekrem Zeki Ün’s attributes as a violin teacher and composer. The works of the composer for solo violin, “Yudumluk” and “Theme and Variations” are examined and suggestions are made regarding the study of these works. This article aims to familiarize the repertoire of young violinists with the works of Ekrem Zeki Ün. “Yudumluk” and “Theme and Variations” both require an advanced bow technique as a reflection of Ekrem Zeki Ün’s violin approach. The works also contain numerous modal elements frequently used by Turkish composers as well as syncopated rhythm and polyrhythmic structures, which are frequently encountered in Turkish music. In addition, it has been observed that Ekrem Zeki Ün occasionally used microtonal elements in his music. In view of these elements, the solo violin works “Yudumluk” and “Theme and Variations” are expected to have many strengths, both technically and artistically.

Kaynakça

Alpakın, F. (2017). Ekrem Zeki Ün için. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=84sFPxV9HDM

Aşkın, C. (2011). Ekrem Zeki Ün ve Türk Keman Okulundaki yeri. Orkestra Dergisi, 417, 3–5.

Günaltay, A. (2012). Çok sesli Türk müziğinin çok yönlü bestecisi Ekrem Zeki Ün. İstanbul Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, 7, 100-111.

Günsel, H. (2011). Kendi sözleriyle Ekrem Zeki Ün. Orkestra Dergisi, 417, 11–14.

Hiç, S. (2011). Değerli hocam Ekrem Zeki Ün. Orkestra Dergisi, 417, 6–8.

Uçan, A. (2011). Ekrem Zeki Ün ve Cumhuriyet müzik eğitimi. Orkestra Dergisi, 417, 41–60.

Ulucan Weinstein, S. (2011). Türk Keman Okulu’nun oluşumu. (Sanatta Yeterlik Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.