Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi toplamanın özerkleştirilmesinin vergi toplamanın etkinliğine katkısı: iltizam sistemi ile bir mukayese

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Az geliĢmiĢ ülkelerde ve geliĢmekte olan ülkelerdeki yapısal sorunlardan birisi vergi hâsılatlarının düĢüklüğüdür. Bu sorunu gidermek için önerilen çözümlerden biri olan vergi toplama iĢinin özerkleĢtirilmesi uygulaması ile vergi toplamadaki etkinlik artırılmak istenmektedir. Bu çalıĢmada vergi toplama iĢinin özerkleĢtirilmesi uygulaması ile vergi toplamanın etkinliği arasındaki iliĢki tarihsel olarak iltizam örneği ile mukayeseli bir çerçevede incelenmektedir. Ġlk olarak az geliĢmiĢ ülkelerde ve geliĢmekte olan ülkelerde vergi toplama sistemlerinin niçin etkinsiz oldukları incelenmektedir. Ġkinci olarak, vergi toplamada etkinlik için devletlerin eskiden kullandıkları iltizam sistemine dair tarihi örneklere değinilmektedir. Osmanlı Devleti’ndeki iltizam örneğine değinildikten sonra Türkiye özelinde bazı kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi uygulamalarında olduğu gibi mali özerkliğin vergi toplama sistemine de uyarlanıp uyarlanamayacağı konusu tarihteki bu örneklerle ele alınmaktadır. Son olarak Türkiye örneğinde, vergi toplamada özerklik uygulaması için hangi koĢulların olması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

One of the structural problems particularly in less- developed and developing countries is that the taxes collected are rather low. Through the practice of making the job of collecting taxes self-governing, which is one of the ways proposed so as to solve this problem, it is targeted to increase the collection of taxes. In this study, the relationship between the practice of making the collection of taxes self-governing and the efficiency of collecting taxes is historically examined through tax farming within a comparative context. First, it is studied by demonstrating that state tax collection is particularly why inefficient in these countries. Second, it is mentioned to the historical cases which was used to raise effiency in tax collection by the old states and empires. After the mention of tax farming case in the Ottoman State, it is considered the matter which the fiscal decentralization whether applied to tax collection system such as the privatization of some public services in Turkey through this historical cases or not. Finally, it is studied on which conditions should be exist for the decentralized practice in the tax collection in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :