Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksek okullarında görevli akademik yöneticilerin üst bilişsel farkındalık düzeylerinin incelenmesi: kocaeli üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO1, Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO2, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli MYO3
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Değişimin hızla yaşandığı günümüz dünyasında küresel çağa ayak uydurmak bilgiyi erişilebilir kılmaktan geçmektedir. Buna paralel olarak bilgi de çok hızlı bir şekilde çoğalmakta, mevcut bilgi ise zaman aşımına uğramaktadır. Son zamanlarda dünyada meydana gelen hızlı değişmeler ve gelişmeler eğitimli insan kavramını yeniden gündeme getirmiştir. Geçmişte bilgili insan her şeyi bilen ya da başkalarının ürettiği bilgileri beyninde depolayan kişi durumundaydı. Bu sebeple var olan bilgi daha çok yetişen yeni kuşaklara aktarılması olarak görülüyordu. Bugün ise bilgili insan; bilginin farkında olan, bu bilgiye ulaşmanın yollarını, ulaştığı bilgiyi
anlamlandırarak öğrenen, öğrenmiş olduğu bilgilerden yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgileri sorun çözmede kullanabilen kişi olarak kabul edilmektedir. Küresel çağa ayak uydurmada bilgiyi yönetenlerden ise bilişsel farkındalık düzeylerini stratejik bir şekilde kullanma yeteneğine (strateji düzenleme) sahip olmaları beklenmektedir. Bilgi ve düşünmelerini bilişsel olarak kontrol eden bireyler (kendi zihinsel durumunu okuma yeteneğine sahip olan) bilişsel farkındalık becerilerine sahip olan kişilerdir. Bilgi ya da biliş süreci içeren bilgi edinimi ve yönetimi kavramı, içinde; tahmin etmeyi, analiz etmeyi, tanımlamayı ve organize etmeyi barındırır.

Bu araştırmada, MYO’larda görevli yöneticilerin üst bilişsel farkındalık durumlarını incelenmesi ve farkındalık düzeylerinin cinsiyet, unvan, eğitim durumu, uzmanlık ve görev tanımı bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kocaeli Üniversitesine bağlı 7 MYO’da görevli olan toplam 76 yöneticiye, MAI (Metacognitive Awareness Inventory – üst bilişsel farkındalık envanteri) uygulanmıştır. Uygulama sonunda toplanan veriler analiz edildiğinde, yöneticilerin yüksek düzeyde bir üst bilişsel farkındalığa sahip oldukları görülmüştür. Diğer yandan yöneticilerin üst
bilişsel farkındalığı bilgi edinimi ve yönetimi puanlarının; unvan, görev tanımı, cinsiyet, uzmanlık alanı ve eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Today, the world is changing rapidly and people should acces knowledge for reaching global age. In parallel with this, knowledge is increasing rapidly and existing knowledge becomes old. In recent times, rapid changes and developments in the world, the concept of educated person becomes popular again. In the past, knowledgeable person was the person who knows everything or the person who stores the knowledge produced by others in his brain. For this reason, the existing knowledge was seen as the knowledge which is conveyed to future generations. Today, knowledgeable person is accepted as the person who is aware of the knowledge, learns the ways to reach this knowledge, learns to give meaning to this knowledge and produce new knowledge from the things he learned and use them for solving problems.
In global age, it is expected from the directors of the knowledge to have the ability to use their cognitive awareness strategically (strategic arrangement). The individuals who control their knowledge and thoughts cognitively (the person who has the ability to read his own mental state) are the people who have cognitive awareness abilities. The concept of gaining and managing knowledge covers assumption, analysis, definition and organization. In this research, it is aimed to examine the cognitive awareness state of the administrators in the Vocational High School and compare their awareness levels according to gender, title, educational background, expertise and job definition. For this aim, MAI(Metacognitive Awareness Inventory) is
implemented to 76 directors who work in 7 Vocational High Schools inKocaeli University. When the data collected at the end of implementation are analyzed, it was observed that they have high level of meta cognitive awareness. On the other hand, it was seen that the scores of meta cognitive awareness, gaining and managing knowledge was not changed according to job definition, gender, expertise area and educational background.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :