Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşirelerin iş doyum düzeyini ayırt edici iş doyum öğelerinin diskriminant analiziyle belirlenmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada sağlık sektöründe önemli bir kesimi oluşturan ve çalışma koşulla-rı açısından diğer sağlık işgörenlerinden farklılık gösteren hemşirelerin iş doyum dü-zeyini etkileyen iş doyum öğeleri saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada düşük ve normal iş doyum düzeyine sahip hemşirelerin iş doyum bileşenleri ortalaması arasındaki farklılık; iş doyumunun düşük ve normal düzeyde olmasında belirleyici olan iş doyum öğeleri; ayırt edici iş doyum öğelerine bağlı olarak düşük ve normal iş doyum düzeyli hemşireler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda düşük ve normal iş do-yum düzeyli hemşirelerin iş doyum bileşen ortalamaları arasında istatistiksel açıdan farklılık (P<.05) bulunmuştur. Diskriminant analizine göre; yöneticinin göstermiş oldu-ğu adil davranış ve saygı derecesi, işin yapılması sırasında hissedilen takdir edilme duygusu, yöneticiden görülen destek ve rehberlik, adaletlilik derecesi ve işyerindeki yönetimin tutumu bileşenlerinin düşük iş doyumlu hemşirelerin .967’sini , normal iş doyumlu hemşirelerin .943’ünü doğru ayırt eden değişkenler olduğu belirlenmiştir. Diskrimi-nant modelinde bulunan 4 değişkenin bir bütün olarak düşük ve normal iş doyumlu hemşireleri doğru sınıflandırma gücünün ise .952 olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study attempts have been made to determine the difference be-tween the work satisfaction averages of nurses having a low and normal work satis-faction level, work satisfaction elements determining the work satisfaction level to be in low and normal level, and discriminating analysis of nurses with a low and normal work satisfaction level depending on the discriminating work satisfaction elements. According to the findings of the research, a difference from statistical point of view in .05 significance level was established in 14 work satisfaction components also be-tween the averages of nurses with low and normal work satisfaction level. As about the discriminating analysis; the just and equitable treatment and degree of respect displayed by the manager, the appreciation feeling felt during the performance of work, support and guidance and degree of justice displayed by the manager as well as the conduct of management at the worksite, established that they are components envisioning correct 96.7% of nurses with low work satisfaction and 94.3% of nurses with normal work satisfaction. As about the capability for classifying correctly nurses with low and normal work satisfaction by taking into consideration completely the 4 variants existing in the discriminating model, it was established to be 95.2%.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :