Örgütsel İletişim Açısından Değişim Mühendisliği

İşletmelerin çalışma şartları ve çevreleri sürekli değişmektedir. Bu değişime ayak uydurabilmek, rekabet edebilmenin ve hatta yeni fırsatlar yakalayıp değerlendirebilmenin ön şartı olmuştur. Değişim mühendisliği (DM) temelde iş süreçlerinin yeniden tanımlanması ve tasarlanmasıdır. DM sürecin organize edilmesindeki yöntemleri, süreçte yer alan katılımcıların rollerini, süreç basamaklarının yapısını/düzenini değiştirir. DM, tanımlanmış ve açıkça belirlenebilen girdi ve çıktılara sahip iş aktivitelerinin özel bir düzenleme ile örgütsel süreçlere dönüştürülmesini sağlar. İşlevsel sınırları ön plana çıkarmayarak sürecin kendisine odaklanır ve doğru tanımlanmış hedeflere varmada alternatif yöntemler geliştirilmesine yardımcı olur. Süreç odaklı yapı, iç-dış müşteri memnuniyeti kavramının da işlerlik kazanmasında etkilidir. Örgütler arası süreçleri de devreye sokan bir DM bakış açısı, iç müşteriler (iş gören) kadar firmanın dış müşterileri (ortaklar, tedarikçiler, resmi kurumlar, kredi kurumları, tüketiciler-mevcut/potansiyel vs) ile ilişkilerini düzenleyecektir. Çalışma dahilinde ele alınan DM de öngörülen amaç, yeni yollar ile yeni durumlara adapte olarak örgüt içi–dışı krizlerden uzaklaşmak; performans göstergelerini geliştirerek verimliliği arttırıp, radikal değişim sonrası sürekli gelişimini ve müşteri memnuniyetini hedefleyen toplam kalite kültürüne ulaşmaktır. Böylesi geniş ve bütünleştirilmiş bir çalışma, örgütsel çevre (iç-dış) analizlerini gerektirir. Ayrıca DM reformist ve katılımcı yapısı ile örgütün insan kaynağı, kültürü ve değerleri üzerine de etki edecektir. Örgütsel çevre analizleri, örgüt kültürü, değerleri ve katılımcılık, değişim mühendisliği çalışmalarında önemli yer tutarken stratejik örgütsel iletişim faaliyetlerinin de ana çalışma konularıdır

Organizational environment and work place conditions are changing. Adapting to recent conditions is the only way to compete. Business process reengineering (BPR) is mainly re-organizing the work processes. BPR changes the methods of process organizations, the roles of the practitioners, the structure and order of process levels. BPR converts business activities to processes. BPR, focusing the process itself, helps setting alternative methods to reach the defined goals. Process focused structure which also takes the inter-organizational relations into consideration is very important for internal - external customer satisfaction. The purpose of the study is to avoid crises with environmental adaptation, to increase productivity and to reach total quality goals after radical changes. Apart from being an engineering issue, BPR is a matter of organizational communication with regards to environmental analysis, information management, organizational culture and values and involvement.