Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zihin haritası destekli bilişsel hazırlığın öğrencilerin bilgilendirici yazma yeterliği üzerine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Yazılı anlatım birey için belirsizlikleri ve güçlükleri olan bir problemdir. Birey bu problemi aşmak için bilişsel hazırlık yapmaya gereksinimi duyar. Bu çalışmada, yazılı anlatım öncesi, beyin fırtınası, kümeleme ve zihin haritası gibi etkinliklerle bilişsel yönden desteklenen öğrencilerin yazılı anlatım becerilerindeki değişme incelenmiştir. Bu amaçla seçkisiz yolla seçilen 64 Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencisi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada ön-test ve son-test modeline dayalı deney ve kontrol grupları kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yazılı Anlatımı Değerlendirme Ölçeği”nden elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, manova ve t test tekniği kullanılmıştır. Yazılı anlatım öncesi serbest yazma, beyin fırtınası, kümeleme ve zihin haritası etkinlikleriyle bilişsel hazırlık yapan deney grubu öğrencilerinin bilgilendirici yazma türünde oluşturdukları metinlerin kontrol grubundaki öğrencilerin oluşturdukları metinlerden ölçeğin bazı boyutlarında daha iyi olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bu bulgular çerçevesinde yazılı anlatım öncesi zihinsel hazırlığa yönelik bazı öneriler dile getirilmiştir. 

Özet İngilizce :

Written expression, due to the uncertainties and difficulties is a problem for an individual. The individual is expected to conduct cognitive preparation to overcome this problem. In present study written expression skill differentiations in students who are, prior to written expression performance, assisted cognitively via activities like brain storming, clustering and mind map have been analyzed. To that end randomly selected 64 freshmen students from Faculty of Education have composed the research sampling. In this research pre-test and post-test model centered experiment and control groups have been utilized. Data have been obtained from “Written Expression Evaluation Scale” developed by the researcher. In data analysis arithmetical means, standard deviation, Manova and t test technique have been used. It has been determined that experiment group students who, prior to written expression performance, conducted cognitive preparations via activities such as free writing, brain storming, clustering and mind map have created, in certain dimensions of the scale, better explanatory writing texts than the students in control group. Within the framework of obtained data, certain suggestions on mental preparation prior to written expression have been presented. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :