Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öz-yeterlilik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (amasya örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Amasya Üniversitesi1, Öğr.Gör. Amasya Üniversitesi2
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenliği öğretmen adaylarının problem çözme ve sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç düzeylerinin belirlenmesidir. Öğretmen adaylarının problem çözme ve sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç düzeyleri; sınıf düzeyi, ortaöğretim mezuniyet türü ve cinsiyet değişkenlerine göre araştırılmıştır. Bu araştırma, betimsel nitelikte olup, tarama modeli esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2006-2007 eğitim yılı güz döneminde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem ise, evrenden rastgele yöntemle seçilen 170 kişiden oluşmuştur. Araştırmanın verileri Kaptan ve Korkmaz (2001) tarafından Türkçeye uyarlanan ve Yaman (2003) tarafından bazı maddeleri değiştirilen Sosyal Bilgiler Öğretimi Öz-Yeterlilik İnanç Anketi ve Yaman (2003) tarafından geliştirilen Problem Çözme Becerisi Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler tek faktörlü ANOVA, bağımsız gruplar için t-testi ve korelâsyon katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının sınıf düzeyi, ortaöğretim mezuniyet türü ve cinsiyet değişkenlerine göre problem çözme ve sosyal bilgiler öğretimi öz-yeterlilik inanç düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the problem solving skills and self-efficiency belief level of social studies Pre-service teachers. Problem solving skills and self-efficiency levels towards social studies were investigated according to the variables relating to their class level, gender and the type of their graduation from the high schools. The research was carried out as descriptive using survey model. The sample of the research consists of students attending to the social studies department of Amasya University Education faculty in 2006-2007 education year.170 students were chosen randomly. At the end of the study it is seen that there is not a meaningful differences between the problem solving skills and self-efficiency belief level of Pre –service students attending to the social studies relating to their class level, gender and the type of their graduation from the high school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :