Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Niğde Üniversitesi1, Bilim Uzmanı2
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, kavram karikatürlerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki başarıları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen (ÖSKD) modelinde tasarlanmıştır. Araştırmaya 2009-2010 öğretim yılının güz döneminde Niğde ili merkez ili Selçuk ilköğretim okuluna devam eden 6. sınıf öğrencileri katılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere kavram karikatürü yöntemiyle, kontrol grubundaki öğrencilere programın öngördüğü şekilde öğretim yapılmıştır. Öğrencilere program öncesinde ve sonrasında başarı testi öntest-sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi için t-testi uygulanmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar şunlardır; Öğretim bitiminde hem deney hem de kontrol grubuna uygulanan sontest sonuçlarına göre; deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı olmuştur. Bu sonuç bize kavram karikatürleri ile desteklenerek yapılan öğretimin geleneksel veya sadece programa dayalı öğretime göre daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the effect of concept cartoons method on the success of 6th grade students in Social studies lessons. This study is designed as pretest-posttest control group experiental model. Sixth grade students from Selçuk primary school in centre of Niğde have been attended to the research in 2009-2010 academic year spring semester. While subject group was tought thorugh concept cartoons methods, control group was tought through coherent existing program. The achievement test has been applied to the students before and after the programme as pretest-posttest. T-test has been applied to analyse the data. According to the result of posttest which is applied to both subject and control groups at the first half end of the teaching period: the student in subject group are more successful than control group students. This results shows that concept cartoons based teaching is more effective than the traditional methods are only programme based teaching.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :