Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin algıladıkları bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Mevlana Ünv.1, Sınıf Öğretmeni, Cumhuriyet İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Betimsel tarama modeli kullanılarak yürütülen bu araştırmanın temel amacını, sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki algıladıkları bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, Hacettepe, Siirt, Anadolu, Osmangazi, Afyon Kocatepe ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı‟nda son sınıf düzeyinde öğrenim gören 610 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılamaması nedeniyle bu araştırmada örneklem alma yoluna gidilmiş, örnekleme yöntemi olarak “basit rastlantısal (tesadüfi) örnekleme yöntemi” seçilmiş ve araştırma 288 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Bu araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan ve geliştirilen ölçekle elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde teknikleri, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi, mann-whitney u, tek yönlü varyans analizi (anova), lsd testi, kruskal‐wallis testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin fazla, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin orta düzeyde bilgiye sahip olduklarını algıladıkları tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, “Ölçme ve Değerlendirme” ile “Öğretmenlik Uygulaması” derslerinin işlevselliğinin yükseltilmesi önerilerinde bulunulmuştur. 

Özet İngilizce :

The main aim of this descriptive survey method research is to assess the perception of knowledge level of classroom teacher candidates about measurement and evaluation methods. Population of the study consists of 610 final year students studying at Education Faculties of Hacettepe, Siirt, Anadolu, Osmangazi, Afyon Kocatepe and Firat Universities. A simple random sample of 288 teacher candidates was selected from the population. The data was collected by means of a scale designed and developed by researchers. The data were analyzed by employing frequency and percentages techniques, arithmetic mean, standard deviation, Independent samples t test, Mann-Whitney U test, one-way analysis of variance (ANOVA), LSD test and Kruskal-Wallis test. Classroom teacher candidates have more information about traditional measurement and evaluation methods and have moderate information about alternative measurement and evaluation methods according to the findings of the research. In the light of the result of the research, it is suggested to increase the functionality of „Measurement and Evaluation‟ and „Teaching Practice‟ Courses. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :