Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pisa 2009 türkiye örnekleminde öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançlarını ve bilgisayar tutumlarını belirlemektir. Araştırmada, öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumlarının cinsiyet, okul türü ve bölge değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ile tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, PISA 2009’a Türkiye’den katılan öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemeyi ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma olması nedeniyle, betimsel bir çalışmadır. Verilerin analizinde, öncelikle bilgisayar öz-yeterliği ve bilgisayar tutum ölçeklerinin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiş, iç tutarlılığa dayalı olarak Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve gruplar arası farklılık t-testi ve varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Öğrencilerin, bilgisayara öz-yeterlik inançları cinsiyete göre farklılık göstermezken, bilgisayar tutumları cinsiyete göre manidar bir farklılık göstermekle birlikte bu farkın pratikte bir anlamı bulunmamaktadır. Öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları, okul türü ve öğrenim görülen bölge bakımından farklılık göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the computer attitudes and computer self-efficacy beliefs of students in the sample of PISA 2009 Turkey. It is examined whether computer self-efficacy beliefs and computer attitudes of students show variation by the variables of gender, type of school and region or not in the study. Moreover, the relation between computer self-efficacy beliefs and attitudes of students was analyzed. Since the study is a study aiming to examine computer self-efficacy beliefs and computer attitudes of students participating in PISA 2009 from Turkey in terms of various variables, it is a descriptive study. Computer self-efficacy belief scale and computer attitude scale were used as the tool of data collection in the research. In data analysis, construction validity of computer self-efficacy and computer attitude scales was examined by confirmatory factor analysis (CFA), Cronbach alpha coefficient was calculated based on internal consistency and the differences between the groups were tested by the t test and analysis of variance (ANOVA). While computer self-efficacy beliefs of students do not differ by gender, computer attitudes are significantly different by gender and this difference has no practical significance. Computer self-efficacy beliefs and computer attitudes of students differ by type of school and region of school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :