Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmenlerinin konuşma, dinleme ve empati becerilerinin çocuk sevme davranışı açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Mevlana Üniversitesi1
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sevme davranışının konuşma, dinleme ve empati becerilerini yordama düzeyinin incelenmesidir. Bu araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutu için çalışma grubunu 155 okul öncesi öğretmeni oluşmuştur. Araştırmanın nitel boyutu için çalışma grubunu ise amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 6 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcıların çocuk sevme düzeylerini ölçmek için Barnett Çocuk Sevme Ölçeği, öğretmenlerin çocuklarla iletişimleri sürecindeki konuşma, dinleme ve empati becerilerinin değerlendirilmesinde Öğretmen Çocuk İletişim Ölçeği’nin konuşma, dinleme ve empati alt boyutları kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin konuşma dinleme ve empati becerilerini değerlendirmek amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, basit doğrusal regresyon analizi ve içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sevme durumları çocuklarla iletişimlerinde konuşma, dinleme ve empati becerilerinin anlamlı bir açıklayıcısıdır. Ayrca çocuk seven öğretmenler çocuklarla iletişimlerinde konuşma, dinleme ve empati becerilerini dikkkate aldıkları görüşünü bildirmişlerdir.

Özet İngilizce :

Purpose of study consists of revealing effect of liking of children on speaking, listening and empathy skills of teachers who are working in preschool education institutions. In this research, both qualitative and quantitative research methods were used together. Participants for quantitative dimension consist of 155 pre-school teachers. Participants for qualitative dimension consist of 6 preschool teachers who are selected according to purposeful sampling approach. As instruments, Barnett Liking of Children Scale (BLOCS) and Teacher-Child Communication Scale, the sub-dimension of speaking, listening and empathy skills were used. Also, semi-structured open-ended interview form was used. In order to analyze the data of the research Pearson’s moments correlation coefficient, simple linear regression and content analysis have been used. It was concluded that liking of children was a significant explanatory of speaking, listening and empathy skills. Also, it is found that teachers express opinion that they use effective speaking, listening and empathy skills during activities. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :