Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi 1, Arş. Gör. Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de beş üniversitede Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören, toplam 449 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma verileri, Bilgi Toplama Formu ve Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Formu (EKA-GGK) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, EKA-GGK’nin dört boyutu için ortalama puanlar elde edilmiştir. Elde edilen ortalama puanlar ile sınıf ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişkiye “t testi” ile anne ve baba öğrenim düzeyi ile puan ortalamaları arasındaki ilişkiye ise “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” ile bakılmıştır. Sınıf ve baba öğrenim düzeyi değişkenleri ile kişilik alt boyutları arasında ilişki saptanamamıştır. Cinsiyet değişkeni ile yalan alt boyutu ve anne öğrenim düzeyi ile dışa dönüklük alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

The current study was carried out to investigate the relationship of personal characteristics of preschool pre-service teachers with some variables. The sample is 449 pre-service teachers attending to Faculty of Education, the Department of Preschool Teaching of five universities in Turkey. The data of the research was gathered through Data Collection Form and Eysenck Personality Questionnaire-Shortened Form (EPQ). In the analysis of the data, mean scores for four dimensions of EPQ were obtained. The relation between the mean scores obtained while the variables of class and gender was studied through t test and the relation between parents education level and score means was studied through “one way variance analysis (ANOVA). No relation was found between the class and parents education levels and personality sub-dimensions. A significant relation was found between the variables of gender and lying sub-dimensions, and between the mother education level and extraversion sub-dimension. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :