Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ile ilgili görüşleri

Yazar kurumları :
Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi1, Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi 2
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ile ilgili görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, öğrenim görülen program ve sınıf değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın örnekleminde, seçkisiz olarak belirlenmiş 567 öğretmen adayı bulunmaktadır. Araştırmanın verileri Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, “Eğitim Sistemi, Okulun İşlevleri ve Özgürleştirici Okul” alt boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları en yüksek katılımı sırası ile Özgürleştirici Okul, Okulun İşlevleri ve Eğitim Sistemi alt boyutlarına göstermiştir. Öğretmen adaylarının en yüksek katılım gösterdiği madde “Öğrencilerden bir eleştiri geldiğinde öğretmen kendini sorgulamalıdır” maddesi; en düşük katılım gösterdiği madde ise “Okul bireyi ve toplumu heba etmektedir” maddesidir. Katılımcıların görüşleri cinsiyet, öğrenim görülen program ve sınıf değişkenlerine göre değişmektedir. Lisans ve tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının görüşleri arasında da anlamlı farklılık vardır. 

Özet İngilizce :

The main aim of the research is to examine prospective teachers’ views about critical pedagogy according to various variables. The participants’ views are compared according to gender, the current university program and grade. The sample of the survey model study consists of 567 randomly chosen teachers. Data is gathered by Principles of Critical Pedagogy Scale. The scale consists of three sub-dimensions: “Education System, Functions of School and Emancipator School”. Descriptive statistics, t-test and ANOVA are used for data analysis. According to the research findings, prospective teachers most agree with Emancipator School, Functions of School and Education System respectively. Prospective teachers agree with the following item the most: “Teachers must question themselves when students criticize” and with the following item the least: “Schools waste 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :