Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algı ölçeği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr. Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye ilişkin özyeterliklerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmek ve psikometrik özelliklerini belirlemektir. Çalışma grubunu farklı üniversitelerde öğrenim gören 764 öğretmen adayı oluşturmuştur. Kapsam ve görünüş geçerliği sağlanan 23 özyeterlik ifadesi 5‟li Likert türü ölçme maddesine dönüştürülmüştür. Geçerlik ve güvenirlik sürecinde tek bir oturum ve tek bir ölçme aracı kullanıldığı için iç tutarlılık anlamında Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Madde analizi ve yapı geçerliğinin belirlenmesi için de doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde 4 farklı model sınanmıştır. GFI, CFI, NNFI ve RMSEA değerleri kabul edilebilir değere sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin genelinin ve boyutlarının iç tutarlık katsayıları incelendiğinde yüksek düzeyde güvenirliğe sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda ölçeği oluşturan 23 maddenin bilgiye dayalı özyeterlikler ve beceriye dayalı özyeterlikler şeklinde iki alt boyutta oluşan “öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algılarını” ölçtüğü görülmektedir. 

Özet İngilizce :

The aim of the study is to construct a scale to measure self- efficacy of teacher candidates and develop a measurement tool measuring their self-efficacy related to assessment and evaluation in education. Study group has been composed of 764 candidates teachers currently studying in different universities. After providing content and appearance validity of 23 items about self-efficacy, turned into 5-point Likert scale. For validity and reliability, Cronbach‟s Alpha Coefficient was calculated because the study was applied at one session. For factor analyzing and validity of structure, Confirmatory Factor Analysis was performed. In this factor analysis four different models were tried. The values of GFI, CFI, NNFI and RMSEA were found acceptable. The scale was seen highly reliable from both general and sub-dimension respect. As a result, 23-item measurement tool was found constructed in two sub-dimensions such as cognitive and skill based and also scaling self-efficacy of candidate teachers‟ perceptions. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :