Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerine ilişkin tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi Egitim Fakültesi Sınıf Ögretmenligi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın amacı, ilkögretim okullarında görev yapan yönetici ve ögretmenlerin, ilkögretim müfettislerinin, rehberlik, teftis ve olumlu duygular gelistirmelerine iliskin tutumlarını belirlemeye çalısmaktır. Arastırmanın evrenini, 2008–2009 egitim-ögretim yılında stanbul li Bagcılar lçesinde bulunan 54 ilkögretim okulunda görevli 3440 yönetici (n=268) ve ögretmen (n=3172) olusturmaktadır. Çalısmanın örneklemini ise, evrenden “oransız elaman örnekleme” yöntemi ile seçilen 505 yönetici (n=109) ve ögretmen (n=396) olusturmaktadır Arastırma nicel bir arastırma olup, veriler Sümbül ve nandı (2005) tarafından gelistirilen 20 maddelik ölçekle toplanmıstır. Ölçekle elde edilen veriler, yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) ile çözümlenmistir. Yönetici ve ögretmenlerin, ilkögretim müfettislerinin rehberlik, teftis ve olumlu duygular gelistirmelerine iliskin genel tutumları “kararsızım” biçiminde olmustur. Yönetici ve ögretmen tutumlarında, yas, ödül ve hizmet içi egitim degiskenine göre anlamlı farklılıklar bulunmustur. Konum, cinsiyet, kıdem ve egitim durumuna göre ise, anlamlı bir farklılık bulunamamıstır. Ölçegin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.92 dir.

Özet İngilizce :

Aim of this study is to determine the attitudes of administrators and teachers who work in primary schools towards counseling and supervision and positive feelings development of supervisors. The population of the study consists of 3440 administrators (n=268) and teachers (n=3172) in 54 primary schools in Bagcılar between 2008-2009 academic year. The sample includes 550 administrators (n=109) and teachers (n=396) chosen randomly by using “disproportionate subject sampling”. The data of this quantitative study were collected with a 20-item-scale developed by Sümbül and nandı (2005). . The data obtained after having been applied to the administrators and teachers was analysed with percentage, means, frequence, standard deviation, t-test and single-sided variance (anova). The general attitudes of administrators and teachers towards counseling and supervision and positive feelings development of supervisors has been found as “I am not sure”. Meaningful differences were found between teachers’ and administrators’ attitudes in age, award and in-service training variables. No meaningful differences were found for gender, tenure and position variables. Cronbach Alfa internal integrity of the scale was found to be 0.92.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :