Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim ve fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öz-yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr. Aksaray Üniversitesi1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültesi ve fen-edebiyat fakültesi son sınıf öğrencilerinin öz-yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını incelemek ve öz-yeterlik algısının öğretmenlik mesleğine karşı tutumun önemli bir yordayıcısı olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Ankara, Gazi, Hacettepe ve Aksaray Üniversitelerinin Eğitim ve Fen Edebiyat fakültesi son sınıfında öğrenim gören toplam 411 öğrenci oluşturmuştur. “Öz-yeterlik Ölçeği” ve “Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçekleri” ile toplanan verilerin analizi için t-testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim fakültesi öğrencilerinin öz-yeterlik algılarının daha yüksek olduğu görülürken, fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının eğitim fakültesi öğrencilerine göre daha olumlu olduğu saptanmıştır. Diğer yandan öğretmenlik mesleğine karşı tutumun, öz-yeterlik algısının önemli bir yordayıcısı olmadığı görülmüştür. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine education and arts and science faculty pre-service students' self-efficacy beliefs and their attitudes toward teaching profession and also to explore whether the self efficacy belief is a significant predictor of attitude toward teaching or not. The research was based on the relational survey model. The sample of the study consists of 411 pre-service students attending education and arts and science faculty of Ankara, Gazi, Hacettepe and Aksaray Üniversity. Data was collected by “Self-Eficacy Scale” and “Attitude Toward Teaching Profession Scale”. Data were analyzed through t-test, Pearson Correlation Coefficient and multiple regression analyses. The research findings show that the perceptions of the faculty of education pre-service students’ self-efficacy beliefs are higher than that of the faculty of arts and science students. However, arts and sciences faculty pre-service students’ perception of attitude toward teaching was found higher than that of education faculty students. Additionally, research revealed that attitude toward teaching profession was not a significant predictor of self efficacy. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :