Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişsel koçluk yaklaşımının öğretmen adaylarının görüşleri açısından irdelenmesi

Yazar kurumları :
Öğr. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi1, Yrd. Doç. Dr., Kars Üniversitesi2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, öğretmen adaylarının sınıf içi gözlemlerinden yola çıkarak bilişsel koçluk yaklaşımlarının hangi boyutlarda uygulandığını irdelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen ve Teknoloji ile Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim dallarında okuyan 180 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan Bilişsel Koçluk Anketi (BKA) uygulanmıştır. BKA, bilişsel koçluğun “planlama”, “düşünme” ve “değerlendirme” boyutlarına yönelik 34 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistik ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin bilişsel koçluk bağlamında planlama, düşünme ve değerlendirme boyutlarında yer alan etkinlikleri “bazen” kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Buradan yola çıkarak, öğretmenlere eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme gibi üst düzey düşünce becerilerinin kazandırılmasında bilişsel koçluğun öneminin vurgulanması ve bu yönde hizmet içi eğitim seminerlerinin verilmesi önerilebilir. 

Özet İngilizce :

In this research, the students studying at Primary Teaching Department and studying at Science and Technology Department have been analyzed in respect to their observations about cognitive coaching approach. The research is a descriptive study done through a survey method. This study has been conducted on the students studying at Primary Teaching Department and studying at Science and Technology Education Department at Çukurova University in 2008- 2009 academic years. The research has been done with 180 students. Cognitive Coaching Questionnaire (CCQ) has been arranged in order to find out how much teachers acquire metacognitive skills based on cognitive coaching approach by the researchers. The data obtained from CCQ has been analyzed via SPSS 15 program. Arithmetic average and standard deviation of the data have been given descriptively, and t-test has been applied on independent groups. As a result, in the direction of the data obtained from CCQ, it has been found out that teacher use the activities related to planning, thinking and evaluating stages of cognitive coaching when appropriate. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :