Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

13-15 yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi1, Uzman Beden Eğitimi Öğretmeni, Sıddık Demir AL.2
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma Türkiye’deki 13-15 yaş grubu futbolcuların sürekli ve durumluk kaygı düzeylerinin incelenmesini amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 2008 yılında Kırşehir’de düzenlenen Nıke Premier Cup U-15 yıldızlar Türkiye birinciliği müsabakasına katılan 80 sporcudan, rastgele seçim yöntemi ile seçilen 61 gönüllü sporcu oluşturmaktadır. Futbolcuların kaygı düzeylerini ölçmek için Spielberger ve ark. tarafından geliştirilen Durumluk ve Süreklik Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Türkçeye çevrilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalamaları, Standart sapmaları, sıklık (f) dereceleri ve yüzde (%) değerleri bulunmuştur. Elde edilen sonuçlarının analizinde parametrik olmayan gruplar için kullanılan Mann Whitney U ve Krusukal Wallis analizleri yapılarak anlamlılıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırma grubunu oluşturan sporcuların yüksek kaygı düzeyine sahip olduğu, spor yılı ve babanın algılanan ev yönetim tutumu değişkenlerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı düzeylerinde anlamlı farklılık yaratmadığı, baba eğitim düzeyinin yüksekliğinin kaygı düzeyini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

This study is a screening model research that aims to examine the state-trait anxiety levels of the male football players at the age of 13-15 in terms. The participants of the study include 61 volunteer footballers chosen randomly among the 80 footballers in Nike Premier Cup U-15 Turkey Championship held in Kırşehir in 2008. The State-Trait Anxiety Inventory by Spielberger et al. (1970) is utilized to measure the footballers' anxiety levels. Its translation into Turkish and validity and reliability studies on it were implemented by Öner and Le Compte (1983). In the analysis of the data, their arithmetic mean, standard deviations, frequency (f) levels and percentage (%) values are calculated. As a result of these calculations, Mann Whitney U and Krusukal Wallis analyses are applied for the nonparametric groups and the significance level of all the data is found. As a result, at the end of the study, it is found that the participants have high anxiety levels, that the sport year and the fathers' perceived house management attitude variables cause no significant difference in state-trait anxiety levels of the footballers and that the fathers' high education levels affect the participants' anxiety levels negatively. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :