Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kent ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamusal alan - şehir planlama ilişkisi ve yaşanan krizden çıkış için önerilen çözüm üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Bir Aydınlanma felsefesi olarak Modernite, ilerlemeci düşünce ve eylem biçemiyle süreç içinde bugün küreselleşmeye ulaşmıştır. Pozitivizm ve determinizm temelli Modernist Batı Biliminden alınan güçle, mevcut toplumsal-ideolojik yapıda/kültürel yapıda toplumsal formasyonun yönlendirici düzlemini ekonomi (kapitalist üretim biçimi) oluşturmaktadır. Krizlere içkin yapıya sahip kapitalist sistemde, oluşan krizlerin aşılması için ekonomi, politik ve sosyal alanda yeniden yapılanma gerçekleşmekte ve böylece sistemin aynen yeniden üretimi sağlanmaktadır. Modernist sistemdeki denetimin, farklılıkları dışlamanın ve eşitsizliğin görünür hale gelmesiyle günümüzde Aydınlanma felsefesi "araçsal akılcılık" bağlamında eleştirilmeye, temsili demokrasi ve kapitalist toplumdaki yaşamın niteliği sorgulanmaya ve bireylerin yaşamlarını etkileyecek kararlarda söz sahibi olma talepleri artmaya başlamış; toplumun iradesizleş(tiril)mesi sonucu kamusal alan ve yurttaşlık krizi oluşmuş, buna paralel olarak kamusal alan tartışmaları ve yeni yurttaşlık tanımları yapılmaya başlanmıştır. Bu duruma paralel olarak, sosyomekansal bir süreç olduğu için kentlerin düzenlenmesi bağlamında şehir planlama alanında da kiriz oluşmuştur. Şehir planlamanın araştırma sınırlarını oluşturan pozitivist determinist bilimin mevcut gerçekliği kavrayamaması ve yapısal özellikleri gereği ekonomiye bağımlı olması krizin nedenlerini oluşturmaktadır. Dünyada hem demokrasi hem de planlamanın içinde bulunduğu krizden çıkış için katılımcı pratikler önerilmektedir. Ancak bunun uygulamada sorunları bulunmaktadır. Makalede, kamusal alan kavramı, şehir planlamanın yapısal özellikleri ve bunların aralarındaki ilişki ortaya konulacak; anılan kriz ve önerilen çıkış yolu üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Modernity as an Enlightenment philosophy has eventually reached globalism today with its progressive style of thinking and acting. With the power obtained from the Modernist Western Science that is based on positivism and determinism, economy (the capitalist mode of production) forms the directing base of social formation in the current social-ideological/cultural structure. In order to resolve the crises in capitalism, crises are immanent to whose nature, restructuring occurs in economic, political and social fields, and thus, the reproduction of the system is ensured. As a result of the fact that the control mechanisms, exclusion of differences and inequality in the Modernist system have become visible today, the Enlightenment philosophy has started to be criticized within the context of "instrumental rationality", representative democracy and the character of life in the capitalist society have started to be questioned, and individuals' demands to participate in decisions that affect them have started to increase; the crisis of public sphere and citizenship has emerged after the weakening of the society; and, in parallel with this, public sphere debates and new citizenship definitions have started to be made. In parallel with this situation, a crisis has also emerged in the field of city planning since it is a socio-spatial process. The inability of the positivist deterministic science, which constitutes the research boundaries of city planning, to comprehend the existing reality and its nature dependent on economy constitute the causes of the crisis. Participatory practices are proposed in the world not only for democracy but also for the resolution of the current crisis of planning. However, this has problems in practice. In this article, the concept of public sphere, structural characteristics of city planning, and the relationship between them will be presented; and an evaluation will be provided on the above-mentioned crisis and the proposed solution.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :