Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nietzsche’de ahlaksal ve politik bir mesele olarak epistemoloji

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalıĢmanın amacı Nietzsche‟nin düĢüncesinde insani ilgiler, bilgi ve pratik arasındaki iliĢkinin ne Ģekilde analiz edildiğini göstermek ve bu analizin onun soykütüksel ahlak araĢtırmasıyla iliĢkisini açığa çıkarmaktır. Nietzsche epistemolojiyi sadece akademik bir araĢtırma alanı olarak görmez. Ona göre epistemoloji daha ziyade bizim antropolojik ilgilerimiz ve ahlaksal yönelimlerimizle ilgili pratik bir meseledir. Aynı Ģekilde epistemolojiler arasındaki farklar akademik bir tartıĢma meselesi değildir, o daha ziyade farklı insan tipleri arasında var olma mücadelesi olarak ortaya çıkan politik bir meseledir. Nietzsche bilgi hakkındaki soykütüksel araĢtırmasının kendisine kazandırdığı epistemolojik ve ahlaksal bir yaklaĢımdan hareketle, hem epistemolojinin bir tahakküm mekanizması haline gelebileceğini hem de politik çatıĢmalarımızın zemininde ahlaksal ve epistemik tutumlarımızın yattığını gösterir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this article is to show that how the relation of human interests, knowledge, and practice are analyzed in Nietzsche‟s thought and to reveal the relationships of this anlaysis with his inquiries of geneology of morals. According to Nietzsche, epistemology is not only an academic topic. In his view, it is a practical matter concerned with our human interests and moral orientations. Similarly, the differences between epistemologies are not only a matter of academical dispute, but are rather a political matter which it rise up as the battle of survival between different human types. Stemming from a critical and moral aprroach which he gained through genealogy of knowledge, Nietzsche shows both epistemology may become a mechanism of domination and at the basis of our political struggles lie our moral and epistemic conduct.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :