Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yönetici davranışlarını demokratik olarak algılama düzeylerinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Sınıf öğretmenlerinin algılamalarına göre ilköğretim okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yönetsel davranışlarının demokratiklik düzeylerini belirleyebilmeyi amaçlayan bu çalışma tarama modelindedir. Çalışmada, sınıf öğretmenlerinin okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin yönetici davranışlarını demokratik olarak değerlendirmelerinin cinsiyet ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini Kastamonu il merkezindeki ilköğretim okullarında görevli 121 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veri analizinde, aritmetik ortalama, t-testi, Tek Yönlü ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmenleri okul yöneticilerinin davranışlarını demokratik olarak değerlendirmektedirler. Kadın öğretmenler yöneticilerin "değerlendirme" sürecine ilişkin yönetsel davranışını anlamlı biçimde demokratik olduğunu düşünmektedirler. Kıdemli öğretmenler ise yöneticilerin yönetim süreçlerine ilişkin yönetsel davranışlarını az kıdemli öğretmenlere göre daha demokratik algılamaktadırlar.

Özet İngilizce :

This study, aims to define democratical levels of primary school administrators' attitudes about administration processes according to primary school teachers' perception, is in the scanning model. In the study, according to gender and seniority variances whether primary school teachers' democratical evaluation senses of primary school administrators' attitudes about administration processes show meaningful change or not is also studied. The sample of the study is composed of one hundred twenty one primary school teachers working in Kastamonu center district primary schools. In data analysis, arithmetic mean, t-test, One way ANOVA techniques are used. According to the study findings, primary school teachers evaluate primary school administrators' attitudes about administration processes as democratical. Female teachers perceive administrators' attitudes about "the evaluation" process as meaningfully democratical. Senior teachers perceive administrators' attitudes about administration processes as more democratical than the less senior teachers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :