Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Kütahya il merkezindeki ortaöğretim okullarında görev yapan 249 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, İş Doyumu Ölçeği (Hackman ve Oldham, 1975) ve Yöneticilerin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynakları Ölçeği (Zafer, 2008) ile toplanmıştır. Yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının öğretmenlerin iş doyumlarını anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığını belirlemek için Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin kullandıkları güç kaynakları, iş doyumunun yaklaşık üçte birini açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre, sadece ödül gücünün öğretmenlerin iş doyumunun yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study was to determine relationship between school administrators' organizational power sources and teachers' job satisfaction. The sample of the study, which employed a survey research method, consisted of 249 teachers from high schools in Kütahya. Data was gathered by Job Satisfaction Scale (Hackman and Oldham, 1975) and School Administrators' Organizational Power Sources Scale (Zafer, 2008). Multivariate Regression Analysis was used to determine whether school administrators' power sources significantly predicted teachers' job satisfaction. According to the obtained findings, the school administrators' organizational power sources explained nearly one thirds of total variance of the teachers' job satisfaction. According to t-test results of significance levels of regression coefficients, only reward power was a predictor of teachers' job satisfaction.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :