Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönemdeki zihinsel yetersizliği olan ve olmayan çocukların sosyal becerileri ve problem davranışlarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Özel Eğitim Kurumu1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma; 4-6 yaş arasındaki zihinsel yetersizliği olan ve olmayan çocukların sosyal becerileri ve problem davranışlarını karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Bilgi Formu ve Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi'nin Okulöncesi Dönem Öğretmen Formu (SBDS-OÖD-ÖF) kullanılarak İstanbul ili Şişli ve Kağıthane ilçelerinde bulunan, anaokulu veya anasınıfına devam eden 4–6 yaş arasındaki 60 zihinsel yetersizliği olan, 90 zihinsel yetersizliği olmayan öğrenci değerlendirilmiştir. Araştırmada ölçeğe dayalı olarak toplanan veriler bilgisayar ortamında SPSS 15.0 istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmada zihinsel yetersizliği olan ve olmayan çocukların sosyal beceri ve problem davranış düzeylerinin belirlenmesinde ortalama, standart sapma tanımlayıcı istatistiklerinden; zihinsel yetersizliği olan ve zihinsel yetersizliği olmayan çocukların sosyal beceri ve problem davranışları arasındaki farklılıkların belirlenmesinde ise Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis analizi, Disriminant analizi, Wilks' Lambda ve Ki- Kare testlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda; zihinsel yetersizliği olan çocukların, zihinsel yetersizliği olmayan çocuklara göre; sosyal beceri düzeylerinin düşük, problem davranışlarının ise yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca cinsiyete göre sosyal beceri ve problem davranışların farklılaşmadığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study has been conducted to examine if there is a significant difference between 4-6 year-old children's social skills and behavior problems with mental disability and normal peers' social skills and behavior problems. Information form prepared in line with this purpose and Social Skills Rating System Preschool-Teachers Form (SSRS-P-TF) were administered to normal 90 students and to 60 students with mental disability between 4-6 ages attending preschool and nursery class in the districts of Şişli and Kağıthane in İstanbul. Data were analyzed with the help of SPSS 15.0 statistical program. Average standard deviation of descriptive statistics were used in determining children with mental disability and normal children's social skills and behavior problem levels and Mann-Whitney U Test, Kruskall-walls analysis, Discriminant analysis, and tests of Wilks'Lambda and Chi-Square were used in determining the differences between children with mental disability and normal children's social skills and behavior problems. In research results it has been found that children with mental disability have low social skills and have more behavior problems when compared to normally developing children. Also, children's social skills and behavior problems did not differ in significance level in terms of statistics according to sex variable.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :