Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları: türkiye örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
626
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını kümeleme yöntemi ile kategorilere ayırmak ve oluşturulan her bir kategorinin çeşitli değişkenlere göre tutumlarını analiz etmektir. Araştırmanın evrenini Türkiye'nin çeşitli illerinde yer alan, sekiz ayrı üniversitenin ilköğretim bölümlerine bağlı (sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve matematik öğretmenliği) programlar oluştururken, örneklemini ise bu programlarda eğitim ve öğretim gören "727" öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan Öğretmen adaylarının % 54'ü erkek, %46'sı ise kadın katılımcılardan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, kişisel bilgiler anketi ve çevre tutum anketi ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Madde analizi ve kümeleme analizi uygulandıktan sonra 30 maddelik taslak ölçekten 29 maddelik Likert Tipi Ölçek geliştirilmiştir. Tüm ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0.733 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda, Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları "3" kategoride/ kümede toplandığı ve her kategorinin, bazı bağımsız değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar gösterdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to categorize the attitudes of university students towards environmental problems by cluster analysis and to analyze the attitudes of each formed category according to different variables. While the universe of this study involves the programmes bound to the primary school departments from eight different universities taking place in different cities of Turkey, "727" teachers candidates having education in these programmes constitute the sample. 54% of the university students involved in this study are male, and the 46% of them are female. The data of this study are gathered by personal information surveys and the scale of environmental attitude surveys. After the item analysis and cluster analysis are applied, Likert Scale of 29 items was developed from draft scale of 30 items. For the whole scale Cronbach alfa coefficient was founded as 0,733. As a result of the analyses, it was determined that the attitudes of the university students towards environmental problems were grouped under "3" categories/clusters and each category indicates different statistical results in accordance with the independent variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :